پیامدهای بومی گزینی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

پیامدهای طرح گزینش بومی


معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ضمن نامطلوب خواندن طرح گزینش بومی در دانشگاه‌ها تصریح کرد: نباید حق انتخاب دانشجویی را که در کنکور…