تایفی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

«بله» به کنکور «نه» به کتاب‌های چندتالیفی!


تا امروز ۱۳۸ میلیون جلد کتاب درسی چاپ و ۱۲۸ میلیون جلد آن میان ۱۳ میلیون دانش‌آموز کشور توزیع شده در حالی که مطالبه قدیمی کتاب‌های چند…