نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ .

1- ﻗﺼﺪ و ﻧﻴﺖ
ﺗﺎ اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، دﻗﻴﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن در ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮدن و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﮕﻴﺰه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺗﻼش ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﻴﻦﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﻜﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪای دارﻳﻢ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺪ ون ﺟﻤﻊ ﺑﺴﻴﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻧﮕﻴﺰه ای ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺼﺪی ﺑﺮای ﺗﻼش ﻛﺮدن اﺳﺖ  .

2-زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﻨﻈﻢ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص، در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ .وﻗﺘﻲ در ﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﺜﻼً ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ، ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮوط زﻳﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪارﻳﻢ  :

اﻟﻒ )ﻟﻢ ﻧﺪﻫﻴﻢ  .
ب )از ﺷﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺎز ﺣﺪ ﻋﻀﻼت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ  .
ج )ﻟﺒﺎش ﺧﻮاب  ﻧﭙﻮﺷﻴﻢ  .
د) ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﺧﺎرج از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﺗﻠﻔﻦ و  …ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ  .
ه) ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ  .
و) از ﺳﺮ و ﺻﺪا دوری ﻛﻨﻴﻢ  .
ز) از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ دور ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ  .
3-از ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﻴﺎﻟﺒﺎﻓﻲ ﻛﺮدن، ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎدﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ی ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ و ﺳﺮاغ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮق در ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻴﻢ؟
راه ﻣ ﺒ ﺎ ر ز ه ﺑﺎ اﻳ ﻦ ﻣ ﺸ ﻜ ﻞ ﺑﺮﻧﺎ ﻣ ﻪ ر ﻳ ﺰ ی د ﻗ ﻴ ﻖ
ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ و وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺮای آن ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮات دﻳﮕﺮ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  .

4-اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دور ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ.
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ .از ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻳﻜﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ی ذﻫﻦ ﺑﺮاﻧﻴﻢ .وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه و دﻫﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در وﺟﻮد ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺟﺪیﺗﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ .
اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪو ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻫا ی ﺑسیا ری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ را اﻧﺘﺨﺎ ب ﻛﺮده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋ ﻮان ﻋﻼ ﻗﻪ ﻫﺎ ی ﻛﻨﺎ ری ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮده اﻧﺪ  .

5-مرور ذهنی
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺮور ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻞ ازاﻧﺠﺎم آن(ﻛﻪ اﺻﻄﻼ ﺣﺎ ً ﻧﻘﺸﻪی ذﻫﻨﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺗﻤﺮﻛﺰ آور اﺳﺖ .
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻏﺎز ﻛﺎر ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد .وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ را در ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮور ﻛﻨﻴﻢ،  آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی درازﻣﺪت، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس در ﻳﺎدﮔﻴﺮی، آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻳﻢ .در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮای آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ میدهد
 6-از ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻜﺮی اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻛﺴﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ را در ﺧﻮد ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ، دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮات ﻣﻨﻔﻲﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﺗﻮان ﻋﻤﻞ و اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ را از ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ روی ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﺮ ﺗﺮس و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻳﺄس و ﻧﺎاﻣﻴﺪی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺮه ﺷﺪه، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻔﻜﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﺑﺮو ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ .ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﭼﺮاغ راه آﻳﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ  .

7-اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
روﺷﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ، ﻧﻴﺰ در اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴ ﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ . ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون روش و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﻟﺬا ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺧﻮد روش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .

8-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن
ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺮای ﺗﻤﺎم   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی درﺳﻲ و ﻏﻴﺮدرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻴﺪ .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدهام و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖو از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺟﺮای د ﻗﻴﻖ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎ مه ای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد  .

9- ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻦ اﻓﻜﺎر ﻣﺰاﺣﻢ
ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ از اﻳﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ، در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﺰاﺣﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر را از ﺧﻮد دور ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﻣﺒﺎرزه ی ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن وﻋﺪه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن در اﻳﻨﺒﺎره ﻓﻼن زﻣﺎن ﺧﺎص و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻣﺎن را ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎن اﺳﺖ.

10- ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاب روزاﻧﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣ ﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ و ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ، ﻫﺮﻗﺪر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﺘﻴﺠﻪای در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ در ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﺑﺮ اﻓﻜﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰﻓﻜﺮی ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﻢ ﭼﻴﻨﺶ اﺗﺎق و ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ را از ﻓﻀﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ  .

11- ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪد ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪد ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی درﺳﻲ و ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ، ﻓ ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ درﺳﻲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد دروس ﻫﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ .ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﻧﻴﺴﺖ در ﻳﻚ روز ﺗﻤﺎم دروس را دوره ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮﻳﻢ. ﻛﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻳﻚ روز اﻧﺠﺎ م ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻋﺠﻠﻪ و ﺻﺮف زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  .

12-  در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ …
زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ذﻫﻦ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدی ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺖ ذﻫﻨﻲ درﺑﺎره ی ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ، ﻫﻴﭻ دردی دوا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم درس ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ذﻫﻦ ﺧﻮد را از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪ  .

13-  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ ﻮزان در ﻣﻮرد درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣ ی ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﺆاﻻﺗﻲ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد :

اﻟﻒ)از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .
ب)در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺮدی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲﺗﺎن زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .
ج)ﺑﺮای زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮔﺮوﻫﻲﺗﺎن ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ .ﺗﻌﺪادی ﺗﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺪاری ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎب ﻳﺎ ﺟﺰوه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.