نتایج در این بخش نمایش داده می شود

گزارش آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۱

الف) فرآيند ثبت ­نام:

   ثبت‌نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته  سال1401، از روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 (شانزدهم آذر ماه 1400)‌ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 (بيست و سوم آذر ماه 1400) ادامه يافت؛ علاوه بر آن، مهلت ثبت‌نام از داوطلباني که به هر دليلي در بازه زماني تعيين شده، موفق به ثبت‌نام در اين آزمون نشده‌ بودند، تمديد شد و اين مهلت از روز سه شنبه مورخ 1400/9/23 آغاز شد و تا پايان روز شنبه مورخ 1400/9/27 ادامه يافت.

 هنگام ثبت‌نام در آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401، ضرورت داشت که متقاضيان به نکاتي توجه داشته باشند. مهم‌ترين اين نکات عبارت بودند از:

1- دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون، هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام، روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

2- براي کليه‌ داوطلبان علاقه‌مند به ثبت‌نام در آزمون کارشناسي‌ارشد سال1401 ضرورت داشت که از روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 با مراجعه به سايت سازمان سنجش و مطالعه دقيق اطلاعيه­‌ ها و مفاد دفترچه راهنماي ثبت‌نام، در صورت واجد شرايط بودن، برابر ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، نسبت به ثبت‌نام براي شرکت در اين آزمون اقدام نمايند.

3- کليه داوطلبان، براي ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال1401، مي‌­بايست داراي کليه شرايط عمومي و اختصاصي (مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام) بودند.

ب) نحوه گزينش داوطلبان:

گزينش اوليه و نهايي داوطلبان بر اساس نمره کل حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل تراز شده دورة کارشناسي (ليسانس) آنان، با رعايت ديگر ضوابط مربوط انجام شد.

ج) آمار آزمون:

1- به منظور شرکت در آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، تعداد 647156  (ششصد و چهل و هفت هزار و صد و پنجاه و شش) نفر در آن ثبت‌نام نمودند؛ به اين ترتيب، آمار داوطلبان آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401، به تفکيک گروه آزمايشي و جنس، به شرح جدول شماره 1 است:

جدول شماره 1:

آمار داوطلبان به تفکيک گروه آزمايشي و جنس

گروه آزمايشيجمعزنمرددرصد زندرصد مرد
علوم انساني4350282497661852625743
علوم پايه3599024067119236733
فني و مهندسي11997432075878992773
کشاورزي و منابع طبيعي13177684063375248
هنر4059225663149296337
دامپزشکي239514749216238
جمع6471563398853072715347

2- کارت شرکت در آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، از روز يکشنبه مورخ 1401/2/25 روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت؛ لذا ضرورت داشت که داوطلبان، از اين تاريخ با مراجعه به سايت اين سازمان، نسبت به دريافت چاپ کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط اقدام نمايند. بديهي است داوطلباني که متقاضي ثبت‌نام و شرکت در دو گروه آزمايشي شده‌ بودند، علاوه بر کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، مي­بايست نسبت به دريافت کارت‌هاي گروه‌ شناور ديگر نيز اقدام مي­نمودند.

3- براي شرکت در گروه­‌هاي ششگانه آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، تعداد 647156  نفر ثبت‌نام نمودند که از اين تعداد، 339885 نفر زن و 307271 نفر مرد بودند؛ به عبارت ديگر، 53 درصد داوطلبان، زن و 47 درصد آنان مرد بودند.

4- بر اساس برنامه­‌ريزي­ه‌اي انجام يافته، آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401 مطابق برنامه زماني جدول شماره 2 برگزار گرديد:

جدول شماره 2 :

آمار توزيع داوطلبان و رشته‌هاي امتحاني آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401 به تفکيک نيمروز

رديفنيمروزتاريختعداد رشته هاي امتحانيتعداد داوطلبان
1صبح چهارشنبه1401/2/286368217
2صبح پنج شنبه1401/2/2935331359
3صبح جمعه1401/2/3037247633

د) اعلام نتايج اوليه و نهايي :

1- بر اساس برنامه زمان­بندي شده سازمان سنجش آموزش کشور، پس از قرايت پاسخنامه‌ها، تصحيح اوراق و محاسبه نمرات، نتايج اوليه آزمون کارشناسي‌ارشد سال جاري، در قالب کارنامه تنظيم شده و براي تمامي داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، در روز يکشنبه 29 خرداد ماه روي سايت سازمان سنجش قرار گرفت.

2- پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون، فرآيند انتخاب رشته براي شرکت­کنندگان مجاز شده به انجام اين کار، آغاز شد و شرکت­کنندگاني که بر اساس مندرجات کارنامه خود، مجاز به انتخاب رشته شده بودند، مي بايست در مهلت و بازه زماني تعيين شده و با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي پذيرش اعلام شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه خود را به صورت اينترنتي، از روز چهارشنبه اول لغايت روز شنبه 4 تيرماه سال جاري انتخاب مي‌کردند؛ علاوه بر آن، داوطلباني که به هر دليلي در بازه زماني تعيين شده، موفق به درج کد رشته هاي انتخابي خود در سايت سازمان نشده‌ بودند، مي‌توانستند از روز شنبه مورخ 1401/4/4 لغايت روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 نسبت به انتخاب کد رشته‌هاي مورد علاقه خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است که مهلت مجدد انتخاب رشته، فقط براي داوطلباني که موفق به انتخاب رشته در موعد مقرر نشده بودند نيز از روز يکشنبه 2 لغايت روز سه شنبه 4 مرداد ماه تمديد گرديد. اين دسته از داوطلبان نيز مي‌توانستند نسبت به درج کد رشته هاي انتخابي خود روي سايت سازمان اقدام نمايند.

3- دفترچه راهنماي انتخاب رشته کارشناسي‌ارشد سال 1401، از روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 در درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش منتشر شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي‌بايست، علاوه بر مشاهدة کارنامه‌، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401 را دريافت و مشاهده کرده و پس از مطالعه دقيق ‌آن، نسبت به ‌انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از ميان کد رشته‌هاي امتحاني مجاز يا دوره‌هاي مجاز به انتخاب رشته، اقدام نموده و کد رشته‌محل‌هاي انتخابي خود را به ترتيب اولويت علاقه، در فرم انتخاب رشته اينترنتي‌شان ثبت مي‌کردند.

4- نتيجه نهايي آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، در روز دوشنبه 7 شهريور ماه، روي درگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گرديد و کارنامه نهايي انتخاب رشته کنندگان نيز روز چهارشنبه 16 شهريور ماه روي سايت سازمان قرار گرفت.

هـ) نکات قابل توجه :

1 شرکت­کنندگان در آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال جاري، مي‌بايست مدرک تحصيلي کارشناسي خود را حداکثر تا 31 شهريور ماه سال جاري دريافت کرده باشند.

2 هر متقاضي، بر اساس علاقه، حداکثر مي‌توانست در دو مجموعه امتحاني اصلي و شناورثبت‌نام نمايد و در آزمون مربوط به آن شرکت کند.

3 به منظور دسترسي هر چه سريع‌تر داوطلبان به سؤالات گروه­هاي آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401، اين سؤالات در روز شنبه 1401/2/31، در سايت سازمان سنجش درج شد و در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

4 – آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401 در 186 شهر، 381 حوزه امتحاني اصلي، 1770 حوزه امتحاني فرعي و در سه روز متوالي (28، 29و 30 ارديبهشت ماه) با سلامت و موفقيت برگزار گرديد.

5 – فهرست معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي خاص اين آزمون، براي انجام آزمون‌هاي تشريحي، عملي، مصاحبه علمي و …. درتاريخ 1401/04/14 اعلام شد.

6- مطابق جدول شماره 3 در آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، تعداد 453702 نفر از حاضران در جلسه، مجاز به انتخاب رشته در اين آزمون شدند.

جدول شماره 3

آمارداوطلبان مجاز به انتخاب رشته به تفکيک گروه‌هاي آزمايشي

درآزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401

علوم انساني316216
علوم پايه25308
فني و مهندسي71734
کشاورزي و منابع طبيعي9643
هنر29252
دامپزشکي1549
جمع453702

7 – مطابق جدول شماره 4، تعداد افراد پذيرفته شده در آزمون کارشناسي‌ارشد سال 1401، 138655 نفر است.

جدول شماره 4

آمار داوطلبان پذيرفته شده به تفکيک گروه‌هاي آزمايشي

در آزمون کارشناسي‌ارشد ناپيوسته سال 1401

علوم انساني75614
علوم پايه11906
فني و مهندسي35625
کشاورزي و منابع طبيعي5018
هنر10125
دامپزشکي367
جمع138655

برنامه زماني ثبت‌نام، انتخاب رشته و اعلام نتايج آزمون کارشناسي‌ارشد 1401 در يک نگاه

ثبت‌نام 1400/9/16لغايت 1400/9/23
تمديد مهلت ثبت‌نام1400/9/23لغابت 1400/9/27
انتشار اطلاعيه دريافت کارت ورود به جلسه1401/2/19
دريافت کارت ورود به جلسه1401/2/25 لغايت 1401/2/27
زمان برگزاري آزمون28، 29 و 30/2/1401
انتشار دفترچه سؤالات 1401/2/31
انتشار کارنامه اوليه روي سايت سازمان1401/3/29
انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته از طريق سايت سازمان        1401/3/31
مهلت انتخاب رشته از سوي داوطلبان1401/4/1لغايت 1401/4/4
تمديد مهلت انتخاب رشته1401/4/4لغايت 1401/4/6
تمديد مجدد مهلت انتخاب رشته فقط براي افرادي که انتخاب رشته نکرده‌اند1401/5/2لغايت 1401/5/4
اعلام اسامي پذيرفته­شدگان نهايي1401/6/6
زمان انتشار کارنامه نهايي انتخاب رشته1401/6/16

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.