خبرهای ویژه

» انتخاب رشته » رشته‌های گروه هنر

تاریخ انتشار : 2017/08/09 - 18:15

 کد خبر: 13481
 1340 بازدید

رشته‌های گروه هنر

رشته کتابت و نگارگری در ۴ گرایش پذیرش دانشجو دارد که به شرح ذیل است سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته نگارگری : تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد دروس عمومی : ۲۱ واحد دروس پایه : ۳۲ واحد دروس اصلی : ۳۶ واحد دروس تخصصی : ۳۲ واحد دروس اختیاری : ۸ واحد پایان نامه : ۶ واحد  دروس عمومی نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد دو […]

رشته‌های گروه هنر

رشته کتابت و نگارگری در ۴ گرایش پذیرش دانشجو دارد که به شرح ذیل است

سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته نگارگری :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۳۶ واحد
دروس تخصصی : ۳۲ واحد
دروس اختیاری : ۸ واحد
پایان نامه : ۶ واحد

 دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

دروس پایه رشته نگارگری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی هنرهای تجسمی ۱و۲

۶

کارگاه طراحی پایه ۱و۲

۶

عکاسی

۲

کارگاه حجم سازی

۲

هنر در تمدن اسلامی ۱و۲

۴

آشنایی با هنر در تاریخ ۱و۲

۴

آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

روش تحقیق در هنرهای سنتی

۲

تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

۲

دروس اصلی رشته نگارگری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

کارگاه طراحی سنتی ۱و۲و۳

۶

تاریخچه کتابت

۲

آشنایی با خوشنویسی

۲

تاریخچه نگارگری

۲

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

۲

آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی

۲

آشنایی با تذهیب

۲

آشنایی با نگارگری

۲

آشنایی با خیالی نگاری

۲

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

۲

مبانی زیبایی شناسی

۲

حکمت هنر اسلامی

۲

آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی

۲

سیر تحول و تطور نقوش ونمادها در هنرهای سنتی

۲

دروس تخصصی رشته نگارگری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

بررسی ویژگی های مکاتب نگارگری ۱و۲

۴

کارگاه طراحی نگارگری ۱و۲

۴

آشنایی با مواد و ابزارکار نگارگری

۲

کارگاه تذهیب ۱و۲

۴

کارگاه نگارگری ۱و۲و۳و۴

۸

کارگاه تشعیر ۱

۲

کارگاه گل و مرغ سازی

۲

زیبایی شناسی نگارگری

۲

کارگاه تخصصی (نگارگری)

۴

دروس اختیاری رشته نگارگری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با دیوار نگاری در ایران

۲

آشنایی با دیوار نگاری در سایر ملل جهان

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی غرب

۲

نگاره های حماسی

۲

نگاره های عرفانی

۲

کارگاه نگهداری و مرمت کاغذ و بوم های کاغذی

۲

آداب معنوی در هنرهای سنتی

۲

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

۲

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش نگارگری دانشجو می پذیرن (بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش نگارگری دانشجو می پذیرند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه پیام نور قم

سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته طراحی سنتی و تذهیب :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۳۶ واحد
دروس تخصصی : ۳۲ واحد
دروس اختیاری : ۸ واحد
پایان نامه : ۶ واحد

 دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

دروس پایه رشته طراحی سنتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی هنرهای تجسمی ۱و۲

۶

کارگاه طراحی پایه ۱و۲

۶

عکاسی

۲

کارگاه حجم سازی

۲

هنر در تمدن اسلامی ۱و۲

۴

آشنایی با هنر در تاریخ ۱و۲

۴

آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

روش تحقیق در هنرهای سنتی

۲

تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

۲

دروس اصلی طراحی سنتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

کارگاه طراحی سنتی ۱و۲و۳

۶

تاریخچه کتابت

۲

آشنایی با خوشنویسی

۲

تاریخچه نگارگری

۲

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

۲

آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی

۲

آشنایی با تذهیب

۲

آشنایی با نگارگری

۲

آشنایی با خیالی نگاری

۲

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

۲

مبانی زیبایی شناسی

۲

حکمت هنر اسلامی

۲

آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی

۲

سیر تحول و تطور نقوش ونمادها در هنرهای سنتی

۲

دروس تخصصی طراحی سنتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تاریخچه و مکاتب تذهیب

۲

کارگاه طراحی سنتی ۴و۵

۴

کارگاه تذهیب ۱و۲

۴

کارگاه طراحی تشعیر

۲

کارگاه تشعیر ۱و۲

۴

کارگاه صحافی سنتی و جلد سازی ۱و۲

۴

کارگاه کاغذ سازی و بوم سازی سنتی

۲

زیبایی شناسی تذهیب

۲

کارگاه مثنی سازی تذهیب

۲

کاربرد خوشنویسی در تذهیب

۲

کارگاه تخصصی (طراحی سنتی و تذهیب)

۴

دروس اختیاری طراحی سنتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با دیوار نگاری در ایران

۲

آشنایی با دیوار نگاری در سایر ملل جهان

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی غرب

۲

نگاره های حماسی

۲

نگاره های عرفانی

۲

کارگاه نگهداری و مرمت کاغذ و بوم های کاغذی

۲

آداب معنوی در هنرهای سنتی

۲

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

۲

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی دانشجو می پذیرند

(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی دانشجو می پذیرند

(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه پیام نور قم

سرفصل دروس خوشنویسی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۳۶ واحد
دروس تخصصی : ۳۲ واحد
دروس اختیاری : ۸ واحد
پایان نامه : ۶ واحد

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

دروس پایه رشته خوشنویسی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی هنرهای تجسمی ۱و۲

۶

کارگاه طراحی پایه ۱و۲

۶

عکاسی

۲

کارگاه حجم سازی

۲

هنر در تمدن اسلامی ۱و۲

۴

آشنایی با هنر در تاریخ ۱و۲

۴

آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

روش تحقیق در هنرهای سنتی

۲

تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

۲

دروس اصلی رشته خوشنویسی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

کارگاه طراحی سنتی ۱و۲و۳

۶

تاریخچه کتابت

۲

آشنایی با خوشنویسی

۲

تاریخچه نگارگری

۲

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

۲

آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی

۲

آشنایی با تذهیب

۲

آشنایی با نگارگری

۲

آشنایی با خیالی نگاری

۲

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

۲

مبانی زیبایی شناسی

۲

حکمت هنر اسلامی

۲

آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی

۲

سیر تحول و تطور نقوش ونمادها در هنرهای سنتی

۲

دروس تخصصی رشته خوشنویسی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تاریخ خط

۲

تاریخ خوشنویسی ۱و۲

۴

کارگاه تذهیب ۱

۲

کارگاه خوشنویسی ۱و۲و۳و۴

۸

آشنایی با انواع خط کوفی

۲

حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام

۲

زیبایی شناسی خوشنویسی

۲

بررسی شیوه های خوشنویسی

۲

کارگاه کتیبه نویسی

۲

نسخه خوانی و آشنایی با نسخ خطی

۲

کارگاه تخصصی (خوشنویسی)

۴

دروس اختیاری رشته خوشنویسی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با دیوار نگاری در ایران

۲

آشنایی با دیوار نگاری در سایر ملل جهان

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی غرب

۲

نگاره های حماسی

۲

نگاره های عرفانی

۲

کارگاه نگهداری و مرمت کاغذ و بوم های کاغذی

۲

آداب معنوی در هنرهای سنتی

۲

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

۲

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی دانشجو می پذیرند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه مازندران

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی دانشجو می پذیرند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه هنر اصفهان

لیست دروس و تعداد واحدهای رشته خیالی نگاری :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۳۶ واحد
دروس تخصصی : ۳۲ واحد
دروس اختیاری : ۸ واحد
پایان نامه : ۶ واحد

دروس عمومی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

دروس پایه رشته خیالی نگاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مبانی هنرهای تجسمی ۱و۲

۶

کارگاه طراحی پایه ۱و۲

۶

عکاسی

۲

کارگاه حجم سازی

۲

هنر در تمدن اسلامی ۱و۲

۴

آشنایی با هنر در تاریخ ۱و۲

۴

آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

روش تحقیق در هنرهای سنتی

۲

تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)

۲

دروس اصلی رشته خیالی نگاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱و۲

۴

کارگاه طراحی سنتی ۱و۲و۳

۶

تاریخچه کتابت

۲

آشنایی با خوشنویسی

۲

تاریخچه نگارگری

۲

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

۲

آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی

۲

آشنایی با تذهیب

۲

آشنایی با نگارگری

۲

آشنایی با خیالی نگاری

۲

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

۲

مبانی زیبایی شناسی

۲

حکمت هنر اسلامی

۲

آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی

۲

سیر تحول و تطور نقوش ونمادها در هنرهای سنتی

۲

دروس تخصصی رشته خیالی نگاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تاریخچه خیالی نگاری

۲

کارگاه طراحی خیالی نگاری ۱و۲

۴

کارگاه نگارگری و۲۱

۴

تاثیر اعتقادات دینی و روایات ملی در خیالی نگاری

۲

آشنایی با مضامین حماسی

۲

کارگاه خیالی نگاری ۱و۲

۴

کارگاه نقاشی پشت شیشه

۲

کارگاه مثنی سازی خیالی نگاری

۲

آشنایی با مضامین مذهبی

۲

کارگاه خیالی نگاری بر بوم های مختلف

۲

زیبایی شناسی خیالی نگاری

۲

کارگاه تخصصی (خیالی نگاری)

۴

دروس اختیاری رشته خیالی نگاری

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

آشنایی با دیوار نگاری در ایران

۲

آشنایی با دیوار نگاری در سایر ملل جهان

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

۲

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی غرب

۲

نگاره های حماسی

۲

نگاره های عرفانی

۲

کارگاه نگهداری و مرمت کاغذ و بوم های کاغذی

۲

آداب معنوی در هنرهای سنتی

۲

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

۲

دانشگاه هایی که در رشته کتابت و نگارگری گرایش خیالی نگاری دانشجو می پذیرند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه پیام نور قزوین

دانشگاه پیام نور قم


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : انتخاب رشته , دسته‌بندی نشده , صفحه نخست , مشاوره و برنامه ریزی , معرفی رشته ها , هنر
ارسال دیدگاه

*

code