نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان

داوطلبانی که در کنکور سراسری مشمول سهمیه مناطق بوده اند می توانند درصورتیکه طبق آنچه در مقاله تاثیر سهمیه بسیج فعال گفته ایم امتیازات لازم را کسب کنند ، مشمول سهمیه بسیج فعال شوند . داوطلبان مشمول این سهمیه برای قبولی باید حداقل 95 درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد برای رشته های دکتری عمومی و حداقل 90 درصد تراز آخرین نفر قبولی برای رشته های کارشناسی را کسب کنند . این موضوع باعث می شود رتبه قبولی سهمیه بسیج فعال از رتبه قبولی دانشگاه آزاد با سهمیه عادی نسبتا کمتر شده و داوطلبان این سهمیه کار آسان تری برای قبولی داشته باشند . در ادامه این مقاله می خواهیم برای رشته محل هایی که آمار آن ها در دسترمان بوده است ، رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 را ارائه کنیم . برای هر رشته محل ، با تقریب بالا رتبه آخرین نفر قبولی کشوری به همراه رتبه آخرین نفر در سهمیه منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 درج شده است .
رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه بسیج فعال انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96
نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد مشهد 5994 1914 2867 1110
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد پزشكي تهران 6115 1951 2925 1137
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد نجف آباد 6638 2108 3172 1251
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد قم 6715 2131 3209 1268
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد شاهرود 6724 2134 3213 1270
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد يزد 6861 2175 3278 1301
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد کرمان 6980 2211 3334 1327
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد اردبيل 7020 2222 3353 1336
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد ساري 8030 2523 3829 1560
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد تبريز 9061 2827 4314 1790
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد پزشكي تهران – پرديس خودگردان کيش 9556 2973 4547 1902
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد پزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 7358 2323 3513 1410
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد ساري – ظرفيت مازاد خودگردان 7389 2333 3527 1417
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد نجف آباد – ظرفيت مازاد خودگردان 7495 2364 3577 1441
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد يزد – ظرفيت مازاد خودگردان 7645 2409 3648 1474
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد شاهرود – ظرفيت مازاد خودگردان 7688 2422 3668 1484
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد کرمان – ظرفيت مازاد خودگردان 8030 2523 3829 1560
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد تبريز – ظرفيت مازاد خودگردان 9493 2954 4517 1887

 

 

نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد شيراز 6020 1922 2880 1116
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد دندانپزشكي تهران – پرديس خودگردان کيش 7020 2222 3353 1336
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفيت مازاد خودگردان 7591 2393 3623 1462
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد دندانپزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 7688 2422 3668 1484

 

 

نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد علوم داروئي 9073 2831 4320 1793
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد آيت ا… آملي 9551 2971 4544 1900
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد دامغان 9667 3005 4599 1927
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد علوم داروئي – ظرفيت مازاد خودگردان 10519 3253 4998 2120
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد آيت ا… آملي – ظرفيت مازاد خودگردان 10573 3269 5023 2132
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد دامغان – ظرفيت مازاد خودگردان 10862 3352 5158 2198

 

 

نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته پرستاری واحد کرمانشاه 47887 12727 21812 12428
رشته پرستاری واحد سنندج 59131 15178 26627 16090
رشته پرستاری واحد گچساران 60315 15429 27128 16487
رشته پرستاری واحد گرگان 60570 15483 27236 16573
رشته پرستاری واحد بابل 61428 15663 27599 16862
رشته پرستاری واحد فيروزآباد 61860 15754 27781 17009
رشته پرستاری واحد همدان 62730 15936 28149 17304
رشته پرستاری واحد ارسنجان 63037 16000 28278 17408
رشته پرستاری واحد پزشكي تهران 63124 16018 28315 17438
رشته پرستاری واحد كرج 65654 16543 29380 18306
رشته پرستاری واحد رشت 65834 16580 29455 18368
رشته پرستاری واحد کاشان 65924 16599 29493 18399
رشته پرستاری واحد قم 67555 16934 30178 18964
رشته پرستاری واحد اصفهان(خوراسگان) 67966 17018 30350 19108
رشته پرستاری واحد تبريز 68654 17158 30639 19348
رشته پرستاری واحد ساري 68884 17205 30735 19428
رشته پرستاری واحد اهواز 69023 17233 30793 19476
رشته پرستاری واحد مشهد 69995 17431 31200 19817
رشته پرستاری واحد لاهيجان 71723 17781 31922 20426
رشته پرستاری واحد ورامين 72100 17857 32080 20560
رشته پرستاری واحد اروميه 72241 17885 32139 20610
رشته پرستاری واحد اراک 72524 17942 32257 20710
رشته پرستاری واحد نجف آباد 73282 18094 32573 20979
رشته پرستاری واحد بهبهان 73996 18237 32871 21233
رشته پرستاری واحد زنجان 75386 18515 33450 21729
رشته پرستاری واحد يزد 75772 18591 33611 21867
رشته پرستاری واحد ساوه 76255 18687 33812 22041
رشته پرستاری واحد مراغه 76789 18793 34034 22232
رشته پرستاری واحد چالوس 76837 18803 34055 22250
رشته پرستاری واحد دزفول 77178 18870 34196 22372
رشته پرستاری واحد خوي 77373 18909 34278 22442
رشته پرستاری واحد بروجرد 77666 18967 34399 22547
رشته پرستاری واحد علي آبادكتول 79040 19238 34971 23043
رشته پرستاری واحد تنكابن 79089 19248 34991 23061
رشته پرستاری واحد ميبد 80776 19578 35692 23670
رشته پرستاری واحد بجنورد 80876 19598 35733 23707
رشته پرستاری واحد بندرعباس 81176 19657 35858 23815
رشته پرستاری واحد دورود 81577 19735 36024 23961
رشته پرستاری واحد سمنان 82080 19833 36232 24143
رشته پرستاری واحد اليگودرز 83547 20118 36840 24676
رشته پرستاری واحد قوچان 84773 20356 37348 25122
رشته پرستاری واحد آبادان 85855 20564 37796 25516
رشته پرستاری واحد سبزوار 86737 20734 38160 25837
رشته پرستاری واحد مسجدسليمان 86841 20754 38203 25875
رشته پرستاری واحد بيرجند 88202 21015 38765 26372
رشته پرستاری واحد سيرجان 90911 21531 39882 27362
رشته پرستاری واحد شهربابك 93617 22044 40996 28352
رشته پرستاری واحد قاينات 94384 22188 41311 28633
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته پرستاری
واحد زاهدان
95486
22395
41763
29037
رشته پرستاری
واحد اروميه – ظرفيت مازاد خودگردان
81828
19784
36128
24052
رشته پرستاری
واحد گرگان – ظرفيت مازاد خودگردان
82382
19892
36358
24253
رشته پرستاری
واحد تبريز – ظرفيت مازاد خودگردان
82887
19990
36567
24436
رشته پرستاری
واحد خوي – ظرفيت مازاد خودگردان
87050
20794
38289
25951
رشته پرستاری
واحد مراغه – ظرفيت مازاد خودگردان
88676
21106
38961
26545
رشته پرستاری
واحد بابل – ظرفيت مازاد خودگردان
88782
21126
39004
26584
رشته پرستاری
واحد علي آبادكتول – ظرفيت مازاد خودگردان
91825
21705
40259
27696
رشته پرستاری
واحد ساري – ظرفيت مازاد خودگردان
92041
21746
40348
27775
رشته پرستاری
واحد نيشابور – ظرفيت مازاد خودگردان
100028
23243
43624
30705
رشته پرستاری
واحد بجنورد – ظرفيت مازاد خودگردان
101282
23475
44136
31167
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته مامایی
واحد پزشكي تهران
64849
16376
29041
18029
رشته مامایی
واحد كرج
70553
17544
31433
20014
رشته مامایی
واحد اصفهان(خوراسگان)
74283
18295
32991
21335
رشته مامایی
واحد قم
74283
18295
32991
21335
رشته مامایی
واحد نجف آباد
78008
19034
34542
22671
رشته مامایی
واحد بروجرد
98388
22938
42953
30102
رشته مامایی
واحد استهبان
99404
23127
43369
30475
رشته مامایی
واحد فيروزآباد
100142
23264
43670
30747
رشته مامایی
واحد مسجدسليمان
102716
23740
44722
31696
رشته مامایی
واحد گناباد
105030
24165
45665
32553
رشته مامایی
واحد لارستان
105263
24208
45760
32639
رشته مامایی
واحد زاهدان
112148
25460
48558
35213
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته هوشبری
واحد پزشكي تهران
55926
14493
25264
15025
رشته هوشبری
واحد تبريز
69300
17290
30909
19573
رشته هوشبری
واحد مشهد
72194
17876
32119
20593
رشته هوشبری
واحد شاهرود
81527
19725
36003
23942
رشته هوشبری
واحد علي آبادكتول
89152
21196
39157
26719
رشته اتاق عمل
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته اتاق عمل
واحد پزشكي تهران
55286
14355
24991
14815
رشته اتاق عمل
واحد تبريز
69995
17431
31200
19817
رشته اتاق عمل
واحد اروميه
76643
18764
33974
22180
رشته اتاق عمل
واحد علي آبادكتول
92041
21746
40348
27775
رشته دامپزشکی – دکتری حرفه ای
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته دامپزشکی – دکتری حرفه ای
واحد كازرون
63917
16183
28649
17709
رشته علوم آزمایشگاهی
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد پزشكي تهران
39092
10705
17969
9707
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  مشهد
39310
10757
18065
9773
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  كازرون
57306
14789
25852
15482
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  قم
64715
16349
28985
17983
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  ساري
66465
16710
29720
18586
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  اراک
73235
18085
32554
20962
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  گرگان
78597
19151
34787
22883
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  شاهرود
78745
19180
34848
22936
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  مرند
82837
19980
36546
24418
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  تبريز – ظرفيت مازاد خودگردان
82331
19882
36337
24234
رشته علوم آزمایشگاهی
واحد  مرند – ظرفيت مازاد خودگردان
90536
21460
39728
27224
رشته علوم تغذیه
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته علوم تغذیه
واحد علوم و تحقيقات
32428
9100
15010
7745
رشته علوم تغذیه
واحد سروستان
48064
12767
21889
12484
رشته علوم تغذیه
واحد مرند
51947
13628
23562
13727
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – ژنتیک
نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – ژنتیک زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک – کرمان 332470 59697 134504 127501

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.