نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان

سهمیه ایثارگران تا انتخاب رشته 95 شامل همسر و فرزندان شهدا ، جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان می شد . از آنجایی که 25 درصد ظرفیت دانشگاه ها به سهمیه ایثارگران اختصاص پیدا می کرد و همچنین برای قبولی باید حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی را کسب می کردند ، رتبه قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 بسیار بالاتر از رتبه قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی بود و بنابراین داوطلبان این سهمیه کار بسیار راحت تری را در پیش داشتند . به این سهمیه از امسال باید سهمیه 25 درصدی ایثارگران بگوییم زیرا غیر از این داوطلبان افراد دیگری هم هستند که با داشتن شرایط همسر و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه داوطلبانه در جبهه مشمول سهمیه 5 درصدی ایثارگران می شوند . نکته ای که قابل توجه است این است که آماری که در ادامه می آوریم کاملا برای مشمولان سهمیه 25 درصدی ایثارگران قابل استفاده است اما از آنجایی که تنها 5 درصد ظرفیت دانشگاه ها به مشمولان سهمیه 5 درصدی ایثارگران اختصاص پیدا می کند ، نمی توان از آمار زیر ( حداقل به صورت منطقی ) برای این داوطلبان استفاده کرد .
برای آشنایی بیشتر با سهمیه 5 درصدی ایثارگران کلیک کنید .
از آنجایی که بطور کلی هر سال 2 الی 5 درصد به تراز قبولی دانشگاه آزاد اضافه می شود توصیه می کنیم داوطلبان سهمیه 25 درصدی حداقل 6 انتخاب بدبینانه و داوطلبان سهمیه 5 درصدی حداقل 12 انتخاب بدبینانه داشته باشند . برای آشنایی با انتخاب بدبینانه در انتخاب رشته دانشگاه آزاد کلیک کنید . در ادامه رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 برای داوطلبان سهمیه 25 درصدی ارائه شده است .
رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96
نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد پزشكی تهران 20645 6076 9681 4553
رشته پزشکی – دکتری عمومی  واحد مشهد 22935 6684 10726 5143
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد تبريز 23427 6813 10950 5271
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد نجف آباد 27762 7933 12915 6435
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد ساری 29109 8273 13521 6808
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد قم 29499 8372 13697 6916
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد يزد 29683 8418 13780 6968
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد کرمان 30053 8510 13946 7071
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد شاهرود 30614 8651 14198 7229
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد اردبيل 31926 8976 14786 7602
رشته پزشکی – دکتری عمومی  واحد پزشكی تهران – پرديس خودگردان کيش 52938 13845 23987 14048
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد مشهد – ظرفيت مازاد خودگردان 36225 10023 16701 8851
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد ساری – ظرفيت مازاد خودگردان 42562 11515 19494 10764
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد يزد – ظرفيت مازاد خودگردان 43217 11666 19780 10967
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد پزشكی تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 43514 11735 19910 11058
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد کرمان – ظرفيت مازاد خودگردان 44044 11856 20142 11223
رشته پزشکی – دکتری عمومی  واحد نجف آباد – ظرفيت مازاد خودگردان 44445 11948 20317 11348
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد قم – ظرفيت مازاد خودگردان 45119 12102 20610 11558
رشته پزشکی – دکتری عمومی  واحد اردبيل – ظرفيت مازاد خودگردان 45255 12133 20669 11600
رشته پزشکی – دکتری عمومی واحد شاهرود – ظرفيت مازاد خودگردان 46006 12303 20996 11835

 

 

نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد دندانپزشكي تهران 22914 6678 10717 5137
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد شيراز 24037 6973 11228 5432
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد تبريز 24391 7065 11389 5526
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد اصفهان ( خوراسگان ) 26999 7738 12570 6227
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد بروجرد 28467 8111 13232 6630
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد دندانپزشكي تهران – پرديس خودگردان کيش 53092 13879 24053 14098
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد دندانپزشكي تهران – ظرفيت مازاد خودگردان 37340 10290 17195 9182
رشته دندانپزشکی – دکتری عمومی واحد اصفهان ( خوراسگان ) – ظرفيت مازاد خودگردان 39779 10867 18272 9915

 

 

نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد علوم داروئي 42042 11395 19266 10605
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد آيت ا… آملي 43118 11644 19737 10936
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد دامغان 44312 11918 20258 11306
رشته داروسازی – دکتری عمومی نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد آيت ا… آملي – ظرفيت مازاد خودگردان 52747 13803 23905 13986
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد علوم داروئي – ظرفيت مازاد خودگردان 60913 15555 27381 16688
رشته داروسازی – دکتری عمومی واحد دامغان – ظرفيت مازاد خودگردان 61041 15582 27435 16731

 

نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته پرستاری
واحد کرمانشاه
114357
25857
49454
36047
رشته پرستاری
واحد پزشكي تهران
130790
28757
56098
42381
رشته پرستاری
واحد قم
133980
29308
57384
43627
رشته پرستاری
واحد سنندج
137497
29912
58799
45005
رشته پرستاری
واحد همدان
143061
30859
61031
47192
رشته پرستاری
واحد كرج
147150
31549
62664
48807
رشته پرستاری
واحد اراک
153484
32607
65179
51329
رشته پرستاری
واحد خرم آباد
154244
32733
65480
51634
رشته پرستاری
واحد اهواز
156733
33145
66462
52635
رشته پرستاری
واحد کاشان
158902
33503
67315
53513
رشته پرستاری
واحد شهركرد
160719
33801
68029
54252
رشته پرستاری
واحد ورامين
161392
33911
68293
54526
رشته پرستاری
واحد اروميه
166095
34679
70133
56454
رشته پرستاری
واحد ساوه
171272
35517
72152
58596
رشته پرستاری
واحد بروجرد
180677
37023
75814
62515
رشته پرستاری
واحد اليگودرز
181808
37203
76254
62986
رشته پرستاری
واحد دزفول
181912
37219
76294
63029
رشته پرستاری
واحد دورود
186824
37997
78209
65077
نام رشته
نام دانشگاه
رتبه کشوری آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی
رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته اتاق عمل
واحد پزشكي تهران
82989
20010
36609
24473
رشته اتاق عمل
واحد اروميه
156338
33080
66306
52476
نام رشته نام دانشگاه رتبه کشوری آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه یک آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه دو آخرین نفر قبولی رتبه در منطقه سه آخرین نفر قبولی
رشته علوم تغذیه واحد علوم و تحقيقات 80427 19510 35547 23544
رشته علوم تغذیه واحد سروستان 100597 23348 43856 30914
رشته علوم تغذیه واحد مرند 116254 26197 50222 36767
رشته علوم تغذیه واحد علوم و تحقيقات – ظرفيت مازاد خودگردان 103870 23952 45193 32123
یک نظر برای "رتبه آخرین نفر قبولی سهمیه ایثارگران دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان" ارسال شده
  1. محمد گفت:

    اینا مربوط ب بالای ۲۵درصد میشه یا زیر ۲۵درصد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.