نتایج در این بخش نمایش داده می شود

توضیحات کارنامه نهایی آزمون سراسری ۱۳۹۶

توضيحات کارنامه

اين كارنامه براي آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ كه براساس كارنامه اوليه مجاز به انتخاب رشته بوده و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اينترنتي اقدام نموده‌اند ، صادر شده است و جز اين كه نشانگر رديف نهايي هر داوطلب در رشته انتخابي و آخرين رديف نهايي پذيرفته شده در سهميه مربوط باشد ، ارزش ديگري ندارد و قابل تاييد براي مؤسسات و سازمان‌هاي داخل و خارج از كشور نيست. داشتن اين كارنامه دليل دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و يا گواهينامه دوره يك ساله پيش‌دانشگاهي نمي‌باشد.

الف – مفهوم مندرجات كارنامه

۱- دررديف اول كارنامه شماره پرونده ،مشخصات شناسنامه‌اي (جنسيت ، شماره شناسنامه ، تولد)، دين و زبان خارجي براساس اطلاعاتي كه داوطلب در اختيار سازمان گذاشته درج گرديده است.

۲- در رديف دوم مشخصات داوطلب به ترتيب شامل شماره داوطلب ،گروه آزمايشي، نتيجه کارنامه اوليه ،و در صورت شرکت داوطلب در گروه هاي هنر و زبان شماره داوطلب و نتايج کارنامه اوليه آنها درج شده است.

۳- در رديف سوم سهميه نهايي ، عنوان ديپلم ، وضعيت کارمندي ،بهيار ،تاثير سوابق تحصيلي و سال اخذ ديپلم درج شده است که تعاريف بعضي عناوين به شرح ذيل است:

عنوان ديپلم : در اين رديف عنوان ديپلم داوطلب با توجه به كد ديپلم اعلام شده از سوي وزارت آموزش و پرورش درج شده است. (براي داوطلباني که کد ديپلم آنها از طريق وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده ، کد ديپلم اعلام شده از طرف داوطلب ملاک عمل قرار گرفته است )

كارمند رسمي يا پيماني : با توجه به ضوابط گزينش دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در صورتي كه داوطلب در تقاضانامه ثبت نام بند ۲۵ را مبني بر كارمند رسمي يا پيماني بودن تكميل كرده باشد در مقابل جدول مذكور كلمه «بلي» درج شده است.

بهيار : با توجه به ضوابط مربوط به سهميه بهياران در صورتي كه داوطلب در تقاضانامه ثبت نامي قسمت ۱ يا ۲ بند ۲۴ را مبني بر بهيار بودن تكميل كرده باشد در مقابل جدول مربوطه كلمه «بلي» درج شده است.
ب ‍- مفهوم جداول كد رشته هاي انتخابي :

۱- كد رشته انتخابي : شماره رشته‌هاي انتخابي در كارنامه به همان ترتيب است كه داوطلب بصورت اينترنتي در فرم انتخاب رشته درج نموده است.

۲- رتبه داوطلب: رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين كليه متقاضيان كد رشته مربوط، با توجه به نمره كل وي درزير گروه مرتبط در همان كد رشته و در سهميه مربوط محاسبه شده است.

۳- آخرين رتبه قبولي:رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين كليه متقاضيان كد رشته مذكور و در همان سهميه درج شده است.

۳-۱- در كد رشته‌هايي كه پذيرش دانشجو براساس درصد ظرفيت پذيرش از نظر جنسيت صورت گرفته ،رتبه نهايي و آخرين رتبه نهايي پذيرفته شده در سهميه با توجه به جنسيت درج شده است.

۲- ۳- براي كارمندان رسمي و پيماني كه از سهميه كارمندان در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) استفاده كرده‌اند، رتبه نهايي و آخرين رتبه نهايي پذيرفته شده در سهميه كارمندان درج شده است.

۳- ۳- در كد رشته‌هاي نيمه متمركز رتبه داوطلب و آخرين رتبه معرفي شده در رشته مذكور به علت عدم گزينش نهايي براي رشته‌هاي نيمه متمركز درج نشده است.

۴- ۳- در صورتيکه آخرين رتبه قبولي در رشته محلي خالي مي باشد به منزله آن است که در اين رشته محل پذيرش صورت نگرفته است .

ج – تذكرات مهم :

۱- رتبه هر داوطلب و آخرين رتبه قبولي در هر يك از كد رشته‌ها برحسب اين كه كد رشته مربوط استاني، ناحيه‌اي، قطبي و يا كشوري مي‌باشد (با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره ۲ )، تعيين شده است.

۲- در مواردي كه استان يا ناحيه و يا قطب كد رشته‌هاي انتخابي داوطلب با استان بومي و يا ناحيه بومي و يا قطب بومي وي مغايرت دارد رتبه داوطلب و آخرين رتبه قبولي در ظرفيت آزاد رشته‌هاي مزبور داده شده است.

۳- داوطلبان سهميه شاهد ورزمندگاني که حدنصاب مصوب قانوني را در يک رشته محل کسب نکرده باشند رتبه آنان در بين تمامي ايثارگراني که اين کد رشته محل را انتخاب نموده اند درج شده است.

د – ستون نتيجه

۱_ وجود علامت ستاره ( * ) در ستون نتيجه نشان مي‌دهد كه داوطلب در اين كد رشته محل پذيرفته شده است.

تبصره ۱- ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي منوط به تاييد صحت اطلاعاتي است كه توسط داوطلب به اين سازمان داده شده است.

۲-مفهوم عدد ۱ (يك) بمنزله عدم دارابودن شرايط و ضوابط اختصاصي مندرج در دفترچه‌هاي راهنما و برگ راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۶ براي انتخاب رشته مربوط مي‌باشد (نظير تكرار كد رشته انتخابي ، عدم رعايت جنسيت پذيرش ، عدم توجه به ضوابط رشته‌هاي داراي شرايط خاص براي رشته مذكور و…).

۳-مفهوم عدد ۲(دو) در ستون نتيجه بدين معني است که شما در زمان اعلام نتيجه نهايي حداقل در يک کد رشته محل جهت انجام مصاحبه به يکي از دانشگا ه ها معرفي شده ايد

۴- مفهوم عدد ۳ (سه) در قسمت نتيجه اولويت قبولي نشانگر آن است كه داوطلب با توجه به داشتن نمره در رشته محل انتخابي ، در سهميه مجاز ديگري به جز سهميه نهايي و يا جنسيت ديگر پذيرفته شده است.

تبصره ۲- براي بهياران و يا كارمندان كه با استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري و يا با استفاده از سهميه كارمندي پذيرفته شده‌اند نيز عدد ۳ درج شده است.

۵-مفهوم عدد ۴(چهار) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است كه وضعيت علمي و عمومي شما در رشته مورد نظر توسط وزارت آموزش و پرورش در دست بررسي مي باشد.

۶-مفهوم عدد ۵ (پنج) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است که داوطلب با توجه به ضوابط عمومي گزينش براي تحصيل در دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي وابسته به آموزش و پرورش امتياز لازم را کسب ننموده و در اولويت جذب قرار نگرفته است و يا اينکه نتيجه صلاحيت هاي عمومي داوطلب در کد رشته انتخابي مربوط،به علت عدم تشکيل پرونده از سوي هيات مرکزي گزينش وزارت مذکور به اين سازمان اعلام نشده است . اين دسته از داوطلبان در صورت تمايل مي توانند جهت تکميل پرونده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اسامي پذيرفته شدگان با همراه داشتن کارت شناسايي و تصوير کارنامه نهايي به هسته گزينش آموزش و پرورش استان بومي به نشاني مندرج در پايگاه اطلاع رساني هيات مرکزي گزينش وزرات آموزش پرورش www.qozinesh.medu.ir مراجعه نماييد.

۷- مفهوم عدد ۷(هفت) مندرج در ستون نتيجه به منزله عدم کسب حد نصاب امتياز در مصاحبه تخصصي و يا عدم احراز شرايط “سن ، معدل ، ويژگي هاي جسماني ، … وغيبت در مصاحبه ” مي باشد .

۸-مفهوم عدد ۸(هشت) مندرج در ستون نتيجه به منزله پذيرش در رشته هاي چندگروهي تک ظرفيتي دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد (تربيت معلم سابق) مي باشد که در آن رشته ها پذيرش از گروه آزمايشي که داوطلب آن داراي نمره کل بيشتري بوده است صورت گرفته يا اينکه داوطلب ضوابط انتخاب اين رشته را نداشته است .

۹-مفهوم عدد ۹(نه) مندرج در ستون نتيجه به منزله آن است که وضعيت علمي و عمومي شما دريکي از دانشگاهاي دانشگاه شاهد، فرهنگيان يا تربيت دبير شهيد رجايي ، موسسه غيرانتفاعي رفاه ، دكتري بيوتكنولوژي دانشگاه تهران ، دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله(عج)د، دانشگاه شهيد مطهري ، دانشگاه مذاهب اسلامي ، دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غير انتفاعي امام رضا (ع) دردست بررسي است.

2 نظر برای "توضیحات کارنامه نهایی آزمون سراسری ۱۳۹۶" ارسال شده
  1. امیدی گفت:

    سلام خسته نباشید.من پارسال کنکور دادم و رتبم خیلی بالا بود.ولی در کارنامه سبز اختلاف رتبه من و آخرین نفر قبولی در رشته هایی مثل پرستاری و مامایی چیزی حدود ۳۰۰ نفر بود.میشه در مورد این توضیح بدید؟یعنی اگر رتبه من ۱۰۰۰ تا کمتر بود این رشته ها رو قبول میشدم؟؟

    1. soleimany گفت:

      سلام . تماس بگیرید تا توضیحات بازم داده بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.