نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ سهمیه ایثارگران

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در واقع فرصتی خواهد بود برای داوطلبانی که به هر دلیل از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارند . این داوطلبان می توانند پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مجددا شانس خور را برای ورود به رشته و دانشگاه دلخواه خود بیازمایند . دانشگاه آزاد همه داوطلبان را در سه سهمیه عادی و ایثارگران و بسیج فعال تقسیم بندی می کند که در سال جاری سهمیه 5 درصدی ایثارگران به سهمیه های این دانشگاه افزوده شده است . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد لیست آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است از طریق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 ارائه می گردد . در دست داشتن اطلاعاتی اعم از تراز قبولی می تواند برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت راهنمایی تان نماید تا اولویت های خود را طوری انتخاب کنید تا شانس قبولی بیشتری داشته باشید .در این مقاله سعی کرده ایم آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران هم برای سهمیه 25 درصد و هم برای سهمیه 5 درصدی را در اختیارتان قرار دهیم اما به دلیل تغییرات ناموزون در افزایش و یا کاهش تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، تراز قبولی را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار داده ایم تا با مقایسه تراز خود با هریک از این سه محدوده ، قبولی خود را در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بتوانید تخمین بزنید .
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96
محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پرستاري / واحد خوي 7481 الی 7556 7432 الی 7480 7356 الی 7431
پرستاري / واحد پزشکي تهران 6347 الی 6422 6298 الی 6346 6222 الی 6297
پرستاري / واحد کرج 6240 الی 6315 6191 الی 6239 6115 الی 6190

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پرستاري / واحد پزشکي تهران 8095 الی 8170 8046 الی 8094 7970 الی 8045
 پرستاري / واحد کرج 8060 الی 8135 8011 الی 8059 7935 الی 8010
پرستاري / واحد ورامين 7895 الی 7970 7846 الی 7894 7770 الی 7845

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مامايي / واحد پزشکي تهران 5985 الی 6060 5936 الی 5984 5860 الی 5935
مامايي / واحد کرج 5626 الی 5701 5577 الی 5625 5501 الی 5576

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مامايي / واحد پزشکي تهران 7888 الی 7963 7839 الی 7887 7763 الی 7838
مامايي / واحد قم 7522 الی 7597 7473 الی 7521 7397 الی 7472

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران 8540 الی 8615 8491 الی 8539 8415 الی 8490
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد 8335 الی 8410 8286 الی 8334 8210 الی 8285
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کازرون 8300 الی 8375 8251 الی 8299 8175 الی 8250

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران 9965 الی 10040 9916 الی 9964 9840 الی 9915
 پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز 9909 الی 9984 9860 الی 9908 9784 الی 9859
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد 9841 الی 9916 9792 الی 9840 9716 الی 9791

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران 8662 الی 8737 8613 الی 8661 8537 الی 8612
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز 8471 الی 8546 8422 الی 8470 8346 الی 8421
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان) 8381 الی 8456 8332 الی 8380 8256 الی 8331

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران 9941 الی 10016 9892 الی 9940 9816 الی 9891
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز 9898 الی 9973 9849 الی 9897 9773 الی 9848
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز 9885 الی 9960 9836 الی 9884 9760 الی 9835

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي 7912 الی 7987 7863 الی 7911 7787 الی 7862
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي 7846 الی 7921 7797 الی 7845 7721 الی 7796
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان 7788 الی 7863 7739 الی 7787 7663 الی 7738

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي 9456 الی 9531 9407 الی 9455 9331 الی 9406
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي 9396 الی 9471 9347 الی 9395 9271 الی 9346
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت خودگردان 9350 الی 9425 9301 الی 9349 9225 الی 9300

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد بابل 5973 الی 6048 5924 الی 5972 5848 الی 5923
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد تبريز 5915 الی 5990 5866 الی 5914 5790 الی 5865
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد گرمسار 5662 الی 5737 5613 الی 5661 5537 الی 5612

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد تبريز 7372 الی 7447 7323 الی 7371 7247 الی 7322
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد شبستر 6616 الی 6691 6567 الی 6615 6491 الی 6566
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد اروميه 7341 الی 7416 7292 الی 7340 7216 الی 7291

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
اتاق عمل / واحد پزشکي تهران 8347 الی 8422 8298 الی 8346 8222 الی 8297
اتاق عمل / واحد قزوين 7816 الی 7891 7767 الی 7815 7691 الی 7766
اتاق عمل / واحد تبريز 7624 الی 7699 7575 الی 7623 7499 الی 7574

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران 8595 الی 8670 8546 الی 8594 8470 الی 8545
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد 8343 الی 8418 8294 الی 8342 8218 الی 8293
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان 8081 الی 8156 8032 الی 8080 7956 الی 8031

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات 6783 الی 6858 6734 الی 6782 6658 الی 6733

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات 8864 الی 8939 8815 الی 8863 8739 الی 8814
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات-ظرفيت خودگردان 8593 الی 8668 8544 الی 8592 8468 الی 8543
علوم تغذيه / واحد مرند 8074 الی 8149 8025 الی 8073 7949 الی 8024

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
هوشبري / واحد پزشکي تهران 8408 الی 8483 8359 الی 8407 8283 الی 8358
هوشبري / واحد تبريز 7745 الی 7820 7696 الی 7744 7620 الی 7695
هوشبري / واحد سراب 7115 الی 7190 7066 الی 7114 6990 الی 7065

 

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسي بهداشت محيط / واحد پزشکي تهران 4829 الی 4904 4780 الی 4828 4704 الی 4779

 

*    *    *    *    *    *    *    *     *     *

 

محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96
رشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسي بهداشت حرفه اي / واحد پزشکي تهران 5010 الی 5085 4961 الی 5009 4885 الی 4960

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.