نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انتقال دانشجو دانشگاه آزاد ۹۶ | نحوه وشرایط انتقال دانشجو دانشگاه های آزاد ۹۶ – ۹۷

زمان ثبت درخواست انتقال برای پذیرفته شدگان سال 96  
زمان ثبت درخواست واجدین شرایط انتقال، از روز شنبه 1396/07/22 لغایت 1396/07/25 می باشد. داوطلبان میبایست  جهت ثبت نام به سایت مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کنند.
شرایط عمومی و تعهدات دانشجویان
بند 1 ماده 2 : انتقال آزادگان، اسرا، جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد ،
بند 1 ماده 3 : ميهماني دایم پذیرفته شدگان داراي معلوليت جسمي و حرکتی شدید، روشندل و ناشنوایی شدید،
ماده 6: انتقال همسر و فرزندان کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام‌وقت شاغل، بازنشسته و متوفی و نیمه‌ وقت دانشگاه آزاد اسلامی،
 ماده 7: انتقال کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،
ماده 8 : انتقال یا تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و متوفی دانشگاه‌ آزاد اسلامی
ماده 11 :  انتقال پذیرفته شدگان  فارغ التحصیل دبیرستان های سازمان سما،
لازم به ذکر است اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی(دولتی)، بایستی با مراجعه حضوری به اداره کل امور دانشجویی درخواست و مدارک مربوطه خود را ارائه نمایند.
اداره کل امور دانشجویی پس از بررسی مدارک، در حداقل زمان ممکن در خصوص درخواستهای مذکور اعلام نظر خواهد نمود.
لازم به ذکر است متقاضیان مذکور  علاوه بر داشتن شرایط بالا، می بایست دارای شرایط عمومی زیر باشند:
انتقال صرفاً برای پذیرفته‌شدگان با آزمون و با توجه به ضوابط امکان‌پذیر است ( پذیرفته شدگان بدون آزمون امکان ثبت درخواست ندارند).
انتقال پذیرفته شدگان دوره‌های خودگردان فقط به واحدهای مجری دوره‌های خودگردان امکان‌پذیر است.
انتقال تنها در صورت وجود مقطع رشته/ گرایش و سال قبولی در واحد مقصد امکان‌پذیر است.
انتقال و میهمانی در مقطع دکتری تخصصی به‌ غیر از مواد 2-2،2-1 (خانواده شاهد)، 10 و 12  شیوه‌نامه ممنوع می‌باشد.
انتقال از واحد الکترونیکی (با توجه به غیرحضوری بودن تحصیل ) به سایر واحدها ممنوع می‌باشد.
انتقال  از واحدهاي بین‌الملل تنها به واحدهای بین‌المللی امکان‌پذیر است.
انتقال  از واحدهاي برون‌مرزی به سایر واحدهای دانشگاهی در داخل کشور ممنوع است.
انتقال  دانشجویان پژوهش محور ممنوع می‌باشد.
انتقال  کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی به محل خدمت ممنوع می‌باشد.
تذکر مهم 1: پس از اتمام زمان ثبت درخواست نقل و انتقال، امکان ویرایش تبصره و ضابطه انتخابی وجود ندارد. لذا قبل از انتخاب ضابطه مورد نظر شرایط موجود در شیوه نامه را به دقت مطالعه نمایید.
شرایط انتقال دانشجو دانشگاه آزاد 96 
آیین نامه انتقال
ماده 10:انتقال دانشجوبه دانشگاه دیگر،مشروط به کسب معدل بالاترازمیانگین معدل دانشجویان ورودي هاي همان سال وهمان رشته دردانشگاه مقصد،درمدت حداقل 3نیمسال متوالی میهمانی براي مقطع کارشناسی پیوسته ودو نیمسال متوالی براي مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته می باشد.
تبصره1:انتقال به دانشگاههاي هم گروه ویاسایرگروه ها،بدون لحاظ گروه بندي به شرط موافقت دانشگاههاي مبداومقصدویانظر کمیته منتخب وزیر علوم،تحقیقات وفناوري امکانپذیر است.
تبصره 2:انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نوربراساس نواحی پنچگانه می باشد وانتقال از ناحیه بالاتربه ناحیه هم ترازوپایین تربلامانع است.
ماده11:انتقال ازدوره شبانه به روزانه دانشگاهها،ازدانشگاه پیام نوربه دوره هاي روزانه وشبانه دانشگاهها وازموسسات به دانشگاههاممنوع می باشدولی انتقال به عکس یا ازدانشگاه پیام نور به موسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.
ماده 12:دانشجوي متقاضی انتقال ویا مهمانی باید درخواست خودرا باذکر مورد دراردیبهشت ماه هرسال براي نیمسال اول تحصیلی وابان ماه هرسال براي نیمسال دوم تحصیلی به اداره آموزش مبدا تسلیم نماید. همچنین دانشجوي متقاضی میهمان مبنا براساس ماده 3ایین نامه وتبصره آن اقدام می نماید.
ماده13:دانشگاه مبدا موظف است براساس مفاداین ایین نامه،درخواست دانشجورا بررسی نموده ودرصورت داشتن شرایط درنیمه اول خردادماه براي نیمسال اول ونیمه اول آذرماه براي نیمسال دوم ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید.دانشگاه مقصدمکلف است
حداکثرتا10شهریور ماه براي نیمسال اول وتا 15دي ماه براي نیمسال دوم نتیجه رابه دانشگاه مبدا ودانشجواعلام نماید.
تبصره 1:درصورت عدم موافقت بادرخواست دانشجو ازطرف دانشگاههاي مبدا ویا مقصد لازم است دانشگاه یاموسسه،دلایل عدم موافقت بادرخواست دانشجورا،به وي اعلام نماید.
تبصره 2:درصورتی که دانشجوخودراواجد شرایط بداند،مدارك مربوطه را به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارایه می نماید.درصورت عدم موافقت کمیسیون مذکوردانشجومیتواند مدارك مربوطه را،به کمیسیون مرکزي بررسی مواردخاص جهت رسیدگی نهایی ارایه نماید.درهرحال اراي کمیسیون بررسی موارد خاص استان ومرکز،بنابه مورد براي کلیه دانشگاههاوموسسات ودانشجوي متقاضی لازم الاجرا می باشد
ماده 14:درصورت انتقال،واحدهاي گذرانده شده دانشجو دردانشگاه مبدا که نمرات آنها12ویابالاتر است پذیرفته میشود وپذیرفتن واحدهاي بانمره کمتراز12برعهده دانشگاه مقصد می باشد.
تبصره:تمام نمرات درسی دانشجو [چه دردانشگاه مبدا ویامقصد اعم از قبولی یا ردي وسوابق آموزشی دانشجوي انتقالی،عینا در کارنامه دانشجو ثبت ونمرات دروس پذیرفته شده درمحاسبه میانگین کل اومحسوب میشود.
ماده15:مدرك فراغت ازتحصیل دانشجوي انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادرمی شود.
ماده 16:انتقال دانشجو درطول مدت تحصیل ،درهرمقطع تحصیلی فقط یک بار مجازاست.
ماده 17درتمامی موارد مهمانی مبنا،میهمانی،میهمانی دائم وانتقال وباشرایط مساوي اولویت بادانشجویان دختر می باشد.
ماده55:دانشجودرطول دوران تحصیل درمقطع کاردانی وکارشناسی میتواند باداشتن شرایط زیروموافقت گروه آموزشی وموسسه اموزش عالی مربوط از یک رشته به رشته دیگري درهمان گروه اموزشی تغییررشته دهد :
1_ادامه تحصیل متقاضی دررشته قبلی ازنظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2_حداقل6/1وحداکثر3/2واحدهاي دوره را گذرانده باشد .
3_نمره آزمون ورودي متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درسهمیهورشته مورد تقاضا درهمان سال کمترنباشد.
4_باتوجه به حداکثر مجاز تحصیل،امکان گذراندن واحدهاي درسی موردنیازدررشته جدیدراداشته باشد.
تبصره:دانشجودرهریک ازمقاطع تحصیلی،تنها یک بارمیتواند تغییر رشته دهد.
ماده56:تغییررشته درمقاطع تحصیلی هم سطح،صورت می گیرددرغیراین صورت،فقط ازمقطع بالاتربه مقطع پایین ترامکانپذیراست.
ماده 58:دروسی که دانشجودررشته قبلی گذرانده است درگروه اموزشی رشته جدید بررسی ومعادل سازي میشودوفقط دروسی از وي پذیرفته میشود که به تشخیص گروه اموزشی ،بادروس رشته جدید،اشتراك محتوایی داشته باشدونمره هریک ازن دروس نیزازعدد12کمترنباشد.
تبصره1:دروس پذیرفته شده درکارنامه دانشجوثبت ونمرات انها درمحاسبه میانگین کل منظورمی شود،ولی نمرات دروس پذیرفته نشده،بدون احتساب درمیانگین،درکارنامه دانشجوباقی می ماند.دراین حال،چنانچه میانگین کل واحدهاي پذیرفته نشده اوکمتراز12باشد،جمعابه عنوان یک نیمسال مشروطی براي دانشجو دررشته جدیدمنظورمیگردد.
تبصره2:در صورتی که تعدادواحدهاي دروس پذیرفته نشده دانشجو،درحدي باشدکه امکان گذراندن واحدهاي مورد نیاز رشته جدید رادرطول مدت مجاز تحصیل،ازوي سلب کند،باتقاضاي تغییر رشته اوموافقت نمی شود.
موارد مجاز انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر
انتقال از هر دوره ای متناسب با دوره خود امکان پذیر است.به عبارتی کلیه دانشگاه های سراسری روزانه به روزانه پیام نور به پیام نور،غیرانتفاعی به غیر انتفاعی انتقال داده می سوند و عکس این قضیه امکان پذیر نیست.
میزان پذیرش دانشجوی انتقالی از سوی دانشگاهها
درباره میزان پذیرش دانشجوی انتقالی از سوی دانشگاههای میتوان گفت: دانشگاههای شهرستانها تا سقف 25 درصد کلیه دانشجویان، دانشگاههای تهران تا سقف 20 درصد و غیرانتفاعی ها تا سقف 15 درصد می توانند دانشجوی مهمان بپذیرند.
اگر دانشجوی مهمان در طول 3 ترم مشروط شد و معدل مورد نظر را نتوانست کسب کند باید به دانشگاه مبدأ برگردد.
موارد خاص برای انتقال
افرادی که ازدواج رسمی کرده باشند یا سرپرست خانوده آنها فوت کرده باشد و فرد سرپرستی را به عهده داشته باشد و یا دچار بیماری خاص باشند، باید به صورت خاص به دانشگاه محل خانواده منتقل شوند.
دانشگاهی که تقاضای مهمانی را نمی پذیرد باید علت عدم پذیرش را به دانشجو اعلام کند اگر دانشجو بعد از این مرحله خود را محق بداند که این انتقال انجام شود باید درخواست را به کمیسیون موارد خاص ابتدا استان و سپس سازمان مرکزی وزارت علوم ارائه دهد و رأی این کمیسیون تحت هر شرایطی لازم الاجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.