نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اطلاعيه ‌اعلام اسامي معرفي‌شدگان‌ داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال ۱۴۰۰

بدين‌وسيله به اطلاع متقاضیان رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شامل: دانشگاههاي شهيد مطهري، شاهد، علوم قضايي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج)، علوم پزشكي ارتش، رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه‌طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، غير انتفاعي امام رضا (ع)- مشهد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، رشته­ هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريتهای پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاههاي علوم پزشكي و كدرشته‌هاي تحصيلي‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي -تهران كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1400 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين متقاضیاني كه كدرشته محل‌هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصابچند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج شده است. لذا توجه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق را به نكات زیر جلب می‌نماید:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه طبق برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت‌مركزي گزينش ذيربط تائيد شود و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را نیز رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمی نهايي براي هر رشته را هم كسب نمايند.

لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمركز آزمون‌ سراسري اعلام خواهد ‌شد.

ب) معرفي متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي‌باشد و معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ‌هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از سوی مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. متقاضی ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده­ باشد، لذا متقاضیاني كه به دو مؤسسه معرفي شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند به يك مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي،‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعیت متقاضی در اولویت‌های بعدی وی بررسی­ می‌شود.

ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهائي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي‌شود.

ج) آن دسته متقاضیاني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده اما در اين مرحله معرفي نشده‌اند، عدم معرفي آنها به يكي از دلايل ذيل مي‌باشد: يا شانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را دارا مي‌باشند؛ و يا اينكه فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله مي‌باشند. بنابراين دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع، در كارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد.

د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته متقاضی و يا عدم رعايت استان بومي و…) هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي متقاضیان پذيرفته نمي‌باشد و پس از اعلام نتايج نهائي، در اواخر شهریورماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1400 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع رسانی اين سازمان در زمان مقرر اقدام نموده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و قابل رؤيت و بهره‌برداري خواهد بود، لذا متقاضیاني كه پس از دريافت كارنامه نسبت به مندرجات آن براي آنان سوالاتي وجود دارد، می‌توانند به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر با دلیل، درخواست خود را مطرح نمایند.

هـ) معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت مي‌بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمانی و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به درگاه اطلاع‌رساني موسسه یا ارگان معرفی شده محل مصاحبه نیز مراجعه نمايند.

و) برنامه زمانی و آدرس درگاه اطلاع رسانی هريک از موسسات:

 متقاضیاني كه فهرست اسامي آنها در رديف معرف ي‏شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی جدول ذیل اعلام شده، لازم است از تاريخ 1400/05/31 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌ عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمايند.

ردیفنام دانشگاهتاریخ مراجعهآدرس درگاه اطلاع رسانی
1رشته‌هاي ‌ تحصيلي دانشگاه شاهد تهران1400/05/31www.shahed.ac.ir
2رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري1400/05/31www.gzn.motahari.ac.ir www.motahari.ac.ir
3رشته كارشناسي و كارشناسي‌ارشد علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري1400/05/31www.ujsas.ac.ir
4رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران1400/05/31www.atu.ac.ir
5رشته‌ دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران1400/05/31آدرس درگاه اطلاع رسانی دانشگاه تهران مراجعه نمايند.
6رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران1400/05/31www.refah.ac.ir
7رشته‌‌هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران1400/05/31www.iribu.ac.ir
8­رشته‌‌­‌­ های تحصیلی دانشکده آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قمبه اطلاع می­رساند اسامی چند برابر ظرفیت برای کدرشته های 35754-تربیت مربی سیاسی و کد35755 مربیگری عقیدتی در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری برای مصاحبه اعلام خواهد شد. یعنی به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته­ ها اعلام نخواهد شد
9رشته‌ كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسلامي- ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد1400/05/31www.imamreza.ac.ir
10رشته‌‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج)1400/05/31www.bmsu.ac.ir
11رشته­ هاي تحصيلي ‌دانشگاه علوم پزشكي ارتش1400/05/31www.ajaums.ac.ir
12رشته‌‌هاي تحصيلي بورسیه نیروری انتظامی در دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج)—-از طریق ارگان ذیربط به معرفی­ شدگان اعلام خواهد شد.  
13رشته ­هاي تحصيلي بورسیه نیروی انتظامی و بورسیه وزارت دفاع در ‌دانشگاه علوم پزشكي ارتش—-از طریق ارگان ذیربط به معرفی­ شدگان اعلام خواهد شد.  
14رشته‌‌هاي تحصيلي دانشگاه جامع امام حسین (ع)1400/05/31www.ihu.ac.ir
15رشته­ هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريتهاي پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاهها و دانشكده­هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي1400/06/01لازم است با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خود و مطابق جدول شماره (3) مندرج در ذیل این اطلاعیه به دانشگاههای علوم پزشکی مشخص شده مراجعه نمایند. قبل از مراجعه به موسسات اعلام شده برای انجام مصاحبه، براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش به درگاه اطلاع‌رساني موسسه محل مصاحبه ذبربط مراجعه نمايند.
16رشته‌هاي تحصيلي مربوط به دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنيت ملي—-از متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي متعاقباً و بصورت مستقيم از سوي دانشگاه فوق براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت بعمل خواهد آمد؛ به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين كدرشته‌ها اعلام نمي‌شود.
17به اطلاع می­رساند اسامی چند برابر ظرفیت برای کدرشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19136)، کاردانی بهداشت عمومی -مبارزه با بیماریها (کد19137 )، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رشته کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19138 ) ، کاردانی بهداشت عمومی – مبارزه با بیماریها (کد19139 ) دانشگاه علوم پزشکی گناباد و رشته کاردانی بهداشت حرفه ای (کد19140 ) کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19141 ) کاردانی بهداشت عمومی -مبارزه با بیماریها (کد19142)دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری برای مصاحبه اعلام خواهد شد. یعنی به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته ­ها اعلام نخواهد شد
18تمامی كد رشته‌هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي-تهران01/06/1400مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان محل اقامت

ادامه بند  18 – معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت در تمامی كدرشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي- تهران (رشته‌هاي مخصوص متقاضیان بومي و داراي تعهد استخدام)

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي، با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني و آدرسهای اعلام شده در جدول شماره (1) مندرج در ذیل این اطلاعیه  اقدام نمايند:

زمان مصاحبه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان

شروع مصاحبه: سه شنبه 02/06/1400
یادآوری: زمان دقيق انجام مصاحبه اختصاصي از متقاضیان معرفي شده، به وسیلة اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت و مركز مجري مصاحبه، تعيين خواهد شد، معرفي‌شدگان موظفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اقامت خود، از زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شیوه بیماری کووید 19 به متقاضیان توصیه می‌شود قبل از تاريخ 02/06/1400 از طريق درگاه اينترنتي مندرج در جدول شماره (1) پیوست این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شوند.

انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي (گزینش) معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال 1400 براساس استان اقامت در دو بخش مجزا (مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت عمومی) به شرح ذيل خواهد بود. معرفي‌شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

 یادآوری مهم : 

1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می‌شود. مسئولیت آن نيز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و پرورش، با رعايت دقيق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری کرونا و فاصله گذاری اجتماعی كه به مراكز مجري مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصيه مي‌شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني كننده و زدن ماسك در تمام مراحل انجام مصاحبه و گزينش، نكات بهداشتي را نيز به طور كامل و به دقت رعايت نمايند.

3– معرفي شدگاني كه مبتلا به کرونا شده و درحالت قرنطينه و يا در بيمارستان بستري مي‌باشند به شرطي كه در طول مدت  انجام مصاحبه، مدارك و مستندات پزشكي  آنان، توسط والدين متقاضی و يا وكيل قانوني به اداره كل آموزش و پرورش استان معرفي شده، ارائه شود، مصاحبه از اين گونه متقاضیان، حداكثر با گذشت يك ماه از آخرين روز مصاحبه، درصورت تأييد سلامت وي توسط پزشك معتمد آموزش وپرورش، در استان محل اقامت صورت خواهد گرفت. در راستاي صيانت از حقوق ساير متقاضیان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر، اقدامي ميسر نخواهد بود.  

4- متقاضیانی كه صلاحیت‌های تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش‌ و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرآیند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

الف): نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 را كه اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصیلی دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل جلب مي‌نماید: 

1– پس از تهيه نسخه پرينت فرم شماره 2 فرم اطلاعات فردي مندرج در ذیل اين اطلاعيه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ اعلام اسامي در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود «نشاني مندرج در جدول شماره 2 پیوست اين اطلاعيه» ارسال نمايند.

2- لازم است در تكميل فرم اطلاعات فردي دقت كافي معمول گردد. بديهي است مسئوليت هرگونه نقص و … در تكميل فرم به عهده متقاضی خواهد بود.  

3-عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محمل اقامت، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

ب): اقدامات لازم براي انجام بخشي از مراحل گزينش و مصاحبه اختصاصي:

مصاحبه اختصاصی جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌باشد. انجام مصاحبه اختصاصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه امكان پذير مي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود.

1-متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته‌هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1400، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان براي انجام مصاحبه در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدي با مراجعه به آدرس درگاه اطلاع رسانی اداره كل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (1) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

یادآوری 1: معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد شود متعاقباً از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان محل اقامت ويا مركز مجري مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری2: انجام مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي نيز همانند دانشگاه فرهنگيان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

2-عدم حضور در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌شود و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

3- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنماي انتخاب رشته و (بخش پيوست ها) آزمون سراسري سال 1400 و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد) و …) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفي خواهد بود.

تبصره ): حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

4-ويژگي هاي جسماني معرفي شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند 9 بخش (ج) “شرایط اختصاصی” شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی (مندرج در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته)، باید توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه؛ بايد مورد تأييد قرار گيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

5- معرفي متقاضی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي شود. درصورت تأييد صلاحيت‌هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش (موفقيت در مصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت هاي عمومي)، گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي انتخابي متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): تأييد مصاحبه تخصصي متقاضی در هر يك از مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد بود كه صلاحيت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل هاي انتخابي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين درصورت تاييد صلاحيت هاي عمومي (گزينش) متقاضی توسط دبيرخانه هيات مركزي گزينش، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.

6-با توجه به اصلاحات شماره یک و شماره دو دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1400 به متقاضیان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي‌شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق درگاه سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي مصاحبه اختصاصي اقدام نمايند. 

تبصره): متقاضیان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه هاي مزبور اقدام نموده و يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي شركت ننمايند. 

7- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. 

8- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره … ممنوع می‌باشد. 

9- مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال 1400 از سوي همه متقاضیان و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضیان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10– محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس ها (مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش كشور) تعيين خواهد شد.  

تبصره1 : در كلاس هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت، در غير اينصورت قبولي آنها باطل خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابجايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي‌باشد.

11-قدرت بينايي: قدرت بینایی (قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هردو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم).

تبصره: پس از اصلاح با عينك و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 20/16 در دو چشم، الزامی می‌باشد.

12- مصاحبه در پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها) و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با توجه به گروه آزمايشي مربوط، براي تمامی كدرشته محل هاي مورد نياز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمايشي مربوط، در دانشگاههاي مزبور مي باشد.

13- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه، دفترچه درماني در صورت وجود – ديپلم و يا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است) و يك قطعه عكس 4 ×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت نام در آزمون به در تقاضانامه بارگذاری شده است)، الزامي است.

14- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 99/08/25 به شماره ابلاغي 96584/ت 57771 هـ مورخ 99/08/27، هر يك از متقاضیان معرفي شده برای هزینه مصاحبه، با رعايت موارد فوق، مبلغ ششصد و پنجاه هزار 650.000) ریال به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام مي‌شود واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 

توجه : از متقاضیاني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه اختصاصي انجام نمی پذیرد، بنابراين اين گونه متقاضیان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود.

15- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصيل و يا استخدام قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

یادآوری‌های مهم:

1): در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه برای مصاحبه) ادامه یابد.

2): از معرفی شدگان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی با توجه به روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و ضمنا قبل از تاريخ 02/06/1400 از طريق درگاه اطلاع رسانی مندرج در جدول شماره (1) ذیل این اطلاعیه از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شده و به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3): همه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مكلفند فرم شماره 1 ضمیمه این اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگي براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي مندرج در ذيل اين اطلاعيه را تكميل و در زمان مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي (در مهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه تحويل نمايند.

بیشتر بخوانید :

بي‌درنگ، اولين قدم موفقيت را برداريد

۵ مسیر اصلی تقویت هوش هیجانی دانش آموزان

برنامه ریزی رایگان کنکور ۱۴۰۱

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره 1- آدرس سایت آموزش و پرورش برای انجام مصاحبه معرفی شدگان در قالب PDF

دریافت فایل جدول شماره 2- نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش آموزش و پرورش  در قالب PDF

دریافت فایل جدول شماره 3- محل انجام مصاحبه از معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در آزمون سراسری سال 1399  در قالب PDF

دریافت فایل فرم شماره 1- فرم اعلام آمادگی برای پذیرش  مصاحبه معرفی شدگان  در قالب PDF

دریافت فایل فرم شماره 2- فرم مشخصات فردی معرفی شدگان برای هسته گزینش  در قالب PDFروابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.