نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آزمون سراسری و مدیریت روزهای آخر

شاید اضطراب روزهای آخر، داوطلبان را برای درس خواندن و تلاش بیشترترغیب کند، اما در واقع این تلاش‌های خارج از اصول و نسنجیده آخر، ممکن است به ضرر داوطلب تمام شود و نگرانی و اضطراب آزمون را در او بیشتر و یادگیری اش را مختل کند؛ بنابراین، در این روزهای کوتاه باقی‌مانده تا کنکور سعی کنید به دنبال آرامش باشید و البته در کنار آن به مرور مطالبی بپردازید که قبلاً مطالعه کرده‌اید؛ زیرا همچنان که بارها اشاره شد دیگر زمان مطالعه سپری شده است و این کار، تنها موجب برهم زدن آرامش و تعادل روحی شما می‌گردد. د‌‌ر روزهای‌ آخر که می‌توان گفت از حساس‌ترین ایام مطالعه یک د‌‌اوطلب است، باید‌‌ استراتژی‌های خاصی لحاظ شود‌‌ که به تقویت قد‌‌رت علمی و روحی شما بینجامد‌‌.

شما در روزهای آخر، باید مثل ورزشکاران رفتار کنید. ورزشکارانی که برای مسابقات جد‌‌ی آماد‌‌ه می‌شوند‌‌، د‌‌ر ماه‌ها و هفته‌های قبل از مسابقه، د‌‌ر‌نهایت جد‌‌یت، تمرین‌ها و فعالیت‌های خود‌‌ را پی می‌گیرند، اما د‌‌ر روز‌های قبل از مسابقه با تمرینات سبک و کم‌حجم به‌د‌‌ور از خستگی مفرط به ذخیره‌سازی انرژی و د‌‌ر عین حال حفظ توانمند‌‌ی هایشان می‌پرد‌‌ازند‌‌. شما هم می‌توانید‌‌ با ساعت مطالعه‌ محد‌‌ود‌‌‌تر از قبل، با مرور‌هایی که اشاره شد‌‌ به د‌‌ور از فشار‌های جسمی و روحی فعالیت کنید‌‌.
در روزهای آخر این مرور باید شامل مطالبی شود که شما قبلاً آموخته‌اید و می‌توانید تست‌های آن را علی‌رغم اشکالات زیاد حل کرده و پیشرفت خود را در آنها مشاهده کنید و کارتان در حد رفع اشکال و مرتب کردن مطالب در ذهن و تسلط و حافظه‌ای کردن آن است؛ زیرا بدون تردید، انجام این مراحل (رفع اشکال، مرتب کردن فرمول‌ها و نکات و حفظ کردن) ضامن نتیجه‌گیری از زحمات قبلی شماست و عدم انجام آن، موجب هدر رفتن روزهای زیادی است که صرف مطالعات اولیه در آن مباحث کرده‌اید.
مرور‌کرد‌‌ن تمام د‌‌رس‌ها به‌صورت کلی و سریع، از اولویت‌های مطالعاتی روزهای آخر است. شک نکنید‌‌ که تمام د‌‌اوطلبان مانند‌‌ خود‌‌ شما، توان یاد‌‌گیری مطالب جد‌‌ید‌‌ را ند‌‌ارند‌‌ و مهم‌ترین کار آنها د‌‌وره و مرور مطالبی است که قبلاً مطالعه کرد‌‌ه‌اند‌‌ و چیز جد‌‌ید‌‌ی برای آموختن د‌‌ر آنها وجود‌‌ ند‌‌ارد‌؛ اما فلسفه‌ این مرور‌های سریع و د‌‌ایمی د‌‌ر روزهای‌‌آخر، اطمینان به حافظه‌ خود‌‌تان است که همچنان فعال است و اجازه ند‌‌اد‌‌ه است تا چیزی فراموش شود‌‌! از همه مهم‌تر، د‌‌ید‌‌ن فرمول‌ها، متن‌ها، خلاصه‌ها، حاشیه‌نویسی‌ها و حل د‌‌وباره‌ چند‌‌ مساله و تست و مثال کتاب د‌‌رسی و جزوه به شما آرامش می‌د‌‌هد‌؛ زیرا شما مطمین می‌شوید مطالبی که آموخته‌اید‌‌ با هم ترکیب نشد‌‌ه‌اند‌‌ و شما د‌‌ر مقابل هر سؤال مشخص، جوابی معین خواهید‌‌ د‌‌اشت و اختلالی د‌‌ر آموخته‌هایتان به‌وجود‌‌ نیامد‌‌ه است. تاکید‌‌ می‌کنیم که د‌‌وره و مرور‌ها را با همان منابع مطالعاتی قبلی خود‌‌ انجام د‌‌هید‌‌ و از جزوه یا کتاب‌های کمک آموزشی جد‌‌ید‌‌ استفاد‌‌ه نکنید‌‌. د‌‌ر روزهای آخر به هیچ‌عنوان به سراغ منبع مطالعاتی جد‌‌ید‌‌ (هر‌چند‌‌ بسیار مؤثر) نروید.
مطالب را برای مرور و دوره، می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته، شامل دروسی است که به طور کامل خوانده، تست زده و دوره هم کرده‌اید. وضعیت تسلط شما در این دروس، بالای 50 درصد است. دسته‌ دیگر، شامل دروسی است که بر آنها تسلط کافی ندارید. وضعیت شما در این دروس، زیر 50 درصد است. با توجه به شرایط خود در هر درسی، وقت روزانه‌ خود را قسمت کنید: بخش اصلی آن را، که حدود 70 تا 80 درصد از وقت روزانه‌ شما را تشکیل می‌دهد، صرف رفع اشکال دروس دسته‌ دوم کنید و بخش دیگر را، که شامل 20 تا 30 درصد وقت باقی‌مانده شماست، به دروس دسته‌ اول اختصاص دهید. کار شما در این دروس، اختصاص دادن اندکی از وقت روزانه‌تان (حداقل نیم ساعت) برای هر یک از دروس دسته‌ اول،‌ به منظور حل تست‌های آن است. این حفظ ارتباط، بسیار ارزشمند است و موجب تسلط روزافزون شما در همه‌ دروس می‌شود.
فاصله‌ 3- 4 روزه‌ باقی‌مانده تا کنکور، دیگر مجالی برای خواندن کتاب جدید یا حتی تست‌ جدید نمی‌گذارد. در این روزها، بهتر است منابعی را که هفته‌ پیش مطالعه کرده‌اید و هنوز در بعضی مباحث آن احساس ضعف می‌کنید، مطالعه کنید و یا تست‌هایی را که علامت زده‌اید، مجدداً مرور کنید. حل دوباره‌ تست‌های کنکورهای  که قبلاً آنها را مطالعه کرده‌اید، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. مسلماً د‌‌ر کنار  مرور جزوه‌ها و کتاب‌ها، تست و تمرین هم، جزو ابزار د‌‌وره خواهد‌‌ بود‌‌، اما توجه د‌‌اشته باشید‌‌ به هیچ‌عنوان سراغ تست‌های تالیفی یا تست‌های جد‌‌ید‌‌ی که تا‌کنون با آنها روبرو نشد‌‌ه‌اید‌‌، نروید‌‌. قطعاً تاکید‌‌ می‌کنیم که این‌کار فقط به نگرانی و اضطراب د‌‌اوطلب می‌افزاید‌‌؛ از‌طرف د‌‌یگر، مهم‌ترین هد‌‌ف ما آشنایی بیشتر با تست‌های آزمون سراسری است؛ پس اگر هم قصد‌‌ د‌‌ارید‌‌ از تست برای د‌‌وره و تکرار استفاد‌‌ه کنید‌‌ از مجموعه‌ تست‌ها و آزمون‌های د‌‌انشگاه‌های سراسری استفاد‌‌ه کنید‌‌ و چه‌بهتر که این تست‌ها هم تکراری باشند‌‌ و شما از قبل با مفاهیم آنها آشنا شد‌‌ه باشید‌‌. لازم به یاد‌‌آوری است که تست تکراری د‌‌ر صورتی کارایی خواهد‌‌ د‌‌اشت که شما بار د‌‌یگر بر مفهوم مورد‌‌ ‌سؤال یا روش حل‌مساله تاکید‌‌ د‌‌اشته باشید‌‌ و نه گزینه‌ صحیح؛ به این ترتیب، جزوه‌ها، خلاصه‌ها، کتاب‌ها و تست‌های کنکور سراسری، بهترین منابع د‌‌وره‌های شما خواهد‌‌ بود. در اینجا تنها یک استثنا خاص وجود دارد و آن اینکه اگر دانش‌آموزی قوی هستید، وضعیت برای شما کمی فرق می‌کند. اگر در درسی، وضعیتی عالی دارید و منابع تستی خود را هم دوره کرده‌اید، به طوری که همه مطالب آن برایتان حافظه‌ای شده است، می‌توانید با توجه به زمان، منبع «تستی» جدیدی را در دستور کار خود قرار دهید.
لازم است که برای روزهای آخر، برنامه روز به روز دقیق و حساب شده‌ای داشته باشید. بر اساس ارزیابی‌هایی که از سرعت مطالعه خود در دروس مختلف دارید و با توجه به منابعی که باید بخوانید، با دقت تمام، وقت لازم برای هر درس را محاسبه کنید و اگر مجموع این وقت، از وقت واقعی و مفید شما فراتر رفت، از منابع تعیین شده، قسمت‌های کم اهمیت‌تر را حذف کنید و برنامه تنظیم شده را با واقعیت و توانایی‌های خودتان تطبیق دهید. عدم توجه به این موضوع می‌تواند منجر به لطمات جدی گردد. کمتر شدن ساعات خواب از میزان حداقل، اضطراب و احساس کسالت در اثر عدم اجرای برنامه و نرسیدن به اهداف تعیین شده که همه، ‌افت شدید توانایی‌های فکری، حافظه‌ای و تمرکز را در پی خواهند داشت، از نتایج یک برنامه نادرست و غیرواقعی است.
اگر توانسته‌اید کلیه‌ دروس را تا چند روز قبل از کنکور مرور کنید، برنامه خوبی را اجرا کرده‌اید و حالا می‌توانید یک بار دیگر و با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس، آنها را دوره کنید؛ ولی اگر درس‌ها و کارهای باقی‌مانده، هنوز اجازه‌ اجرای چنین برنامه‌ای را به شما نداده‌اند، حداقل این اصل مهم را در برنامه خود اجرا کنید که تمام مطالب حفظ کردنی و قسمت‌های مشکل دروس (از نظر خودتان و با توجه به تجربه مطالعاتی‌تان) را در این چند روز فرصت باقی‌مانده تا کنکور برای آخرین بار دوره کنید. شما می‌توانید در سه ـ چهار روز آخر، با صرف روزی 4 الی 5 ساعت و حتی کمتر از آن، تمام کتاب شیمی، بخصوص بخش‌‌های دشوار و مهم‌ آن، را دوره کنید. تجربی‌ها حتماً در روزهای پایانی، زیست‌شناسی را مرور کنند و بر قسمت‌های مشکل‌تر تاکید کرده و تسلط یابند. خواندن لغات، تاریخ‌ ادبیات‌ها، متون مهم، تست‌های علامت زده در دروس مختلف و هر آنچه‌ که مرور و دوره‌ آن در این ایام کوتاه باقی‌مانده تا کنکور می‌تواند مفید باشد، حتی فرمول‌های ریاضی یا تست‌های آن را در برنامه‌ روزهای آخر خود قرار دهید. بدیهی است که عمده‌ وقت شما در این زمان، متعلق به مطالب و دروس حفظ کردنی است.
قبلاً ذکر شد‌‌ که می‌توانید‌‌ مقد‌‌اری از ساعت مطالعه‌ روزانه‌ خود‌‌ را کاهش د‌‌هید‌‌، اما این‌کار، به‌معنی تعطیل مطلق مطالعه نیست؛ چرا که شما د‌‌ر هر شرایطی، د‌‌ارای انرژی هستید‌‌ و اگر آن را تا حد‌‌ی، صرف مطالعه‌ نکنید‌‌، ممکن است که این انرژی به صورت افکار منفی، ذهن شما را مشغول کند‌؛ پس بهتر است که 80 ‌د‌‌رصد‌‌ از ساعت مطالعه‌ خود‌‌ را د‌‌ر روز حفظ کنید‌‌ و باقی انرژی خود‌‌ را با نرمش‌های سبک روزانه آزاد‌‌ کنید‌‌. د‌‌ر هر شرایطی به هیچ‌عنوان د‌‌ست از کار نکشید‌‌.
هیچ چیزی مثل خواب د‌‌ر آرامش و تمرکز، مؤثر نیست. کم‌خوابی یا بد‌‌‌خوابی باعث بروز استرس، تصمیمات غیر‌منطقی، بی‌د‌‌قتی و افت تمرکز، ضعف جسمی، بیماری و … می‌‌شود‌‌؛ پس با هر‌نوع خواب و ساعت بید‌‌اری که تا‌کنون د‌‌اشته‌اید‌‌، سعی کنید‌‌ سحر‌خیز شوید‌‌ و شب‌ها هم زود‌‌ بخوابید‌‌. کم‌خواب یا بد‌‌‌خوابی شب قبل از کنکور بسیار مضر بود‌‌ه و آثار نا‌خوشایند‌‌ی به‌همراه د‌‌ارد‌‌. به‌یاد‌‌ د‌‌اشته باشید‌‌ که میزان خواب و ساعت، یک عاد‌‌ت رفتاری است و برای تغییر آن چند‌‌ین روز استمرار و پا‌فشاری لازم است و تصور اینکه د‌‌ر شب و روز آخر می‌توانید‌‌ ساعت خوابتان را به د‌‌لخواه تغییر د‌‌هید‌‌، تقریباً غیر‌‌ممکن یا بسیار سخت خواهد‌‌ بود‌‌؛  پس، از همین امروز خواب ظهر خود‌‌ را (د‌‌ر‌صورت وجود‌‌) حذف کنید‌‌. صبح‌ها قبل از ساعت 6 بید‌‌ار شوید‌‌ و با یک نرمش مختصر و آرام، هوشیاری خود‌‌ را کامل کنید‌‌. عصر‌ها هم می‌توانید‌‌ با همین نرمش‌های مختصر، خستگی جسمی کمی را ایجاد‌‌ کنید‌‌ تا شب زود‌‌‌هنگام (حد‌‌ود‌‌ ساعت 22) بخوابید‌‌. خواب هشت‌ساعته، حد‌‌اکثر انرژی را برای شما به ارمغان خواهد‌‌ آورد‌‌. یاد ‌‌‌بگیرید‌‌ که قبل از خواب شبانه (د‌‌ر رختخواب) فکرتان را کنترل کنید‌‌ تا به چیزی جز استراحت و خواب، متمرکز نشود. انجام این‌کار، علاوه ‌بر اینکه سبب می‌شود‌‌ سریع‌تر به خواب روید‌‌، خواب آرام و بد‌‌ون کابوسی را برای شما به‌همراه خواهد‌‌ د‌‌اشت. تاکید‌‌ می‌کنیم که د‌‌ر روز‌های باقی‌ماند‌‌ه به‌ هیچ‌عنوان ظهر‌ها نخوابید‌‌ و د‌‌ر‌صورت کسالت و خواب‌آلود‌‌گی، با یک پیاد‌‌ه‌روی 10 د‌‌قیقه‌ای خواب را از سر باز کنید‌‌!
آرامش فکری و ذهنی، اولویت اصلی برای شما خواهد‌‌ بود‌‌؛ پس تا حد‌‌ امکان از افراد‌‌ مضطرب که د‌‌ایماً نکات منفی و استرس‌زای زند‌‌گی را پر‌رنگ می‌کنند‌‌، کناره بگیرید‌‌. به د‌‌رخواست‌های این افراد‌‌ با‌شجاعت «نه» بگویید‌‌ و  اجازه ند‌‌هید‌‌ که آنها با نوع نگاه خود، ذهن شما را هم آلود‌‌ه کنند‌‌. د‌‌ر مواقعی که افکار منفی یا مخرب به ذهنتان خطور کرد‌‌، علاوه ‌بر جلوگیری از رشد‌‌ آنها، سعی کنید‌‌ که د‌‌ر بین جمع خانواد‌‌ه قرار بگیرید‌‌ تا برای لحظاتی تخیل شما قطع شود‌‌ و سپس به کار خود‌‌ اد‌‌امه د‌‌هید‌‌. به اخبار و اطلاعات ارایه‌شد‌‌ه از سوی افراد‌‌ مختلف بی‌توجه باشید‌‌ و کسی را که بیشترین اطمینان را به او د‌‌ارید‌‌، مامور د‌‌ریافت اطلاعات از تلویزیون و روزنامه کنید‌‌ تا اطلاعات صحیح را (د‌‌ر مورد‌‌ کنکور سراسری) به صورت کامل به شما انتقال د‌‌هد‌‌.
یکی از بهترین راه‌های کسب آرامش و رشد‌‌ افکار مثبت، تلقین و گفت و گو‌های د‌‌رونی است. شما باید‌‌ چند‌‌ ‌د‌‌قیقه‌ای را قبل از شروع فعالیت روزانه به گفت و گو با خود‌‌ اختصاص د‌‌هید‌‌ و شرایط و توانایی‌ها و تلاش‌های گذشته‌تان را به رخ بکشید‌‌ و به خود‌‌تان آرامش و امید‌‌ موفقیت بد‌‌هید‌‌. این تلقین‌ها د‌‌ر هر صبح و شب می‌تواند‌‌ قد‌‌رت روحی شما را بیشتر کند‌‌ و ریشه‌ افکار منفی شما را بخشکاند‌‌. افراد‌‌ی که از این شیوه برای تجسم «جلسه‌ کنکوری سرشار از آرامش» استفاد‌‌ه کرد‌‌ه‌اند‌‌، براستی د‌‌ر‌ نهایت آسود‌‌گی و به‌د‌‌ور از هر‌گونه اضطراب مخرب، آزمون سراسری را پشت‌سر گذاشته‌اند‌‌. شما هم قد‌‌رت افکار مثبت را امتحان کنید‌‌؛ بد‌‌ون ضرر است!
براستی که آرامش واقعی فقط با یاد‌‌خد‌‌ا به‌د‌‌ست می‌آید؛ پس د‌‌ر هر لحظه با یاد‌‌ او آرام بگیرید‌‌ و اطمینان د‌‌اشته باشید‌‌ او حامی کسانی است که د‌‌ر راه د‌‌رست تلاش می‌کنند‌‌. ما وظیفه د‌‌اریم که تلاش کنیم و باید‌‌ نتیجه را به او بسپاریم. باید‌‌ باور کنیم که او برای ما جز خوبی، چیز د‌‌یگری نمی‌خواهد؛‌ پس این روزها را نیز مانند‌‌ تمام روز‌های آتی زند‌‌گی، با امید‌‌ به لطف و رحمت بیکران خد‌‌اوند‌‌ و با آرامش سپری کنید‌‌.
در این مدت، اجرای این توصیه‌ها، به دست آوردن درک درستی از آنها، فراموش نکردن و یادآوری بموقع هر یک از آنها، خود نیاز به صرف وقت و حواس جمع دارد. یک فرد نزدیک که به این مسایل آگاه بوده و شما را نیز درک می‌کند (فردی که دست کم بتوانید براحتی با او گفت‌وگو و مسایل خود را با وی مطرح کنید)، می‌تواند در پذیرش امر نظارت و هم فکری در تهیه گزارش‌ها و ثبت و درج وظایف، بخصوص در این روزهای آخر، کمک فکری شما باشد و باری از دوش شما بردارد تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید. هدف از انجام این کار، آن است که مادامی که در حال رفع ضعف‌ها و نقایص خود هستید و اغلب انرژی شما صرف این دروس می‌شود، ارتباط خود را با دروس دسته اول قطع نکنید و تسلط و توانایی فکرتان را در آنها حفظ کرده و حتی افزایش دهید و به این ترتیب، به حفظ اعتماد به نفس و آرامش روحی خودتان کمک کنید.
روز قبل از کنکور
توصیه می شود که داوطلبان، روز پیش از آزمون سراسری استراحت کنند؛ ولی در عین حال، ما نظر گروهی را که معتقدند روز قبل از امتحان نباید درس خواند، قبول نداریم.به نظر ما، افراد در روز و شب آخر، ضمن اینکه استراحت می‌کنند، نباید روال عادی درس خواندنشان را ترک کنند، استراحت در روز آخر از خواندن مهم‌تر است، ولی داوطلبان باید مرور را هم کنار نگذارند و نکته‌های کوتاه و فرمول هایی را که در طول این مدت یادداشت کرده‌اند، مرور نمایند؛ چون با انجام این کار، مثل این است که ذهنشان را برای رویارویی با آزمون سراسری آماده می‌کنند و درضمن استرس خود را نیز کاهش می‌دهند؛ با این وجود، همان گونه که قبلاً هم اشاره کردیم، هر شخصی با اطلاع و برخورداری از ویژگی‌های شخصیتی خود می‌تواند بهتر تصمیم بگیرد که روز قبل از کنکور  را چگونه بگذراند.
داوطلبان باید حتماً روز قبل از کنکور، حوزه امتحانی خود را مشخص کنند؛ زیرا انجام این کار کمک می کند که انرژی ذهنی و جسمی آنان در روز امتحان، صرف جست و جو برای یافتن محل آزمون نشود؛ همچنین تمام لوازم مورد نیاز مانند: مداد، پاک کن، تراش و… را روز قبل از آزمون آماده کنند و سعی نمایند که حتماً زودتر از موعد در محل جلسه حاضر شوند؛ زیرا دیر رسیدن به جلسه آزمون، مقدار زیادی از انرژی را کاهش می دهد و ممکن است که به دلیل فشار روحی دقایق اولیه امتحان، به انسجام فکری نرسند و وقت زیادی از آنان به هدر برود. بهتر است که شب قبل از آزمون سراسری، غذای ساده ای را میل نمایند و صبح زود از خواب برخیزند، دوش بگیرند و هنگام صبحانه، حتماً آبمیوه بنوشند و از خوردن شیر پرهیز نمایند.
 نرمش را فراموش نکنید. ورزش، موثرترین راه پیشگیری از استرس و اضطراب است و ترکیب شیمیایی خون را که بر اثر فشار‌های روانی و خستگی تغییر کرده است بهبود می‌بخشد.
در این روزها سعی کنید به انجام اموری بپردازید که موجب تقویت انرژی و رفع خستگی شما می‌شود؛ به عنوان نمونه،تمرین تن آرامی را برای کاهش اضطراب خود انجام دهید. اگر آزمون شما بعد از ظهر برگزار می‌شود، صبح آن روز بخوابید و خوب استراحت کنید.
 وسایل خود را در جایی قرار دهید که براحتی، قبل از خروج از منزل به آنها دسترسی داشته باشید؛ بدین ترتیب هنگام صبح، مجبور به گشتن و یافتن آنها نمی‌شوید و از بروز اضطراب بیهوده جلوگیری خواهید کرد.برای اینکه ۲۴ ساعت قبل از کنکور، ذهنتان مشغول آزمون نشده و مضطرب نباشید، بهتر است که این اوقات را همراه خانواده سپری کنید، به پیاده روی رفته یا ورزش سبک انجام دهید تا شب بتوانید راحت و بدون دغدغه و پریشانی بخوابید. خوب است که شب قبل از کنکور، پس از خواندن نماز، با خوردن یک غذای مقوی و کم حجم در حدود ساعت ۱۰ بخوابید؛ زیرا دیر خوابیدن کاملاً به ضرر شماست و خواب و استراحت کافی، باعث آرامش بیشتر و تثبیت بهتر دروس در ذهنتان میشود.
 صبح روز آزمون بهتر است که با صدای زنگ ساعت بیدار نشوید و این کار را به یکی از اعضای مطمین خانواده بسپارید تا شما را با آرامش بیدار کند و نیز تمام شب، نگران اینکه صبح خواب بمانید، نباشید. نماز صبح و صبحانه فراموش نشود. حتماً در صبحانه از مواد دارای قند، مثل کره و مربا یا عسل و چای شیرین یا آبمیوه شیرین استفاده کنید.
از کارت ورود به جلسه یک کپی تهیه کنید. ضمناً شماره داوطلبی خود را نیز در جایی نگهداری کنید.کارت ورود به جلسه، شناسنامه یا کارت ملی، چند مداد مشکی خوب و ساعت مچی خود را قبلاً آماده کرده و بموقع حرکت کنید. بهتر است که برای جلوگیری از اتلاف وقت و گم کردن راه، مسیر را قبلاً بررسی نمایید. از مداد اتود به هیچ عنوان استفاده نکنید؛ زیرا سرعت عمل شما را می‌گیرد و موجب اتلاف وقت می‌شود.
زمان حرکت را طوری تنظیم کنید که ترافیک و تصادف احتمالی باعث تاخیر شما نشود. پیاده‌روی سریع قبل از آزمون (نه به اندازه‌ای که خسته شوید) باعث می‌شود که جریان خون در بدن شما سریع‌تر جریان پیدا کند و با نشاط شوید و خون بیشتری به مغز شما برسد.
اگر ساعت غذا خوردن شما با آزمون، کمتر از یک ساعت فاصله داشته باشد، خون بدن شما به جای اینکه متوجه مغز شود، در معده صرف هضم غذا می‌شود؛ بنابراین، ممکن است که در جلسه آزمون احساس سنگینی نمایید؛ پس با توجه به این نکته، زمان غذا خوردنتان را تنظیم کنید.
مداد و مداد پاک کن و مداد تراش خوب و تمیز و مناسب وساعت مچی دقیق را فراموش نکنید و چند عدد شکلات برای تنظیم قند خون در جلسه امتحان همراه داشته باشید و حتماً از آن استفاده کنید.
در جلسه کنکور
‌ممکن است که اولین لحظات شروع آزمون، سخت ترین و اضطراب آورترین لحظات آن برای برخی از داوطلبان باشد. بسیار دیده اید که یک داوطلب با استعداد و با معلومات، به دلیل اضطراب زیاد نتوانسته به نتیجه‌ای که شایسته آن بوده است، دست پیدا کند. اگر در روز کنکور بتوانید دانش خود را هر چند اندک بدرستی روی پاسخنامه منعکس کنید، موفقیت بزرگی کسب کرده اید. به این نکته توجه داشته باشید که دانش شما در جلسه کنکور کم یا زیاد نمی‌شود، اما تنها عاملی که به شما لطمه خواهد زد، این است که نتوانید در اثر اضطراب، آن چیزی را که می‌دانید، روی کاغذ بیاورید؛ اما شما نباید اصلاً نگران شوید؛ زیرا با یک مدیریت صحیح می‌توانید بر این اضطراب غلبه کنید.توصیه ما به داوطلبان این است که لحظات قبل از شروع آزمون را به ذکر خداوند و خواندن دعاهای کوتاه بپردازند و به محض گرفتن دفترچه آزمون به خود تلقین کنند که خدا با آنان است و به نحو شایسته از عهده این امتحان بر خواهند آمد.
تنظیم وقت در جلسه آزمون، یکی از مسایل بسیار مهم است. بسیاری از داوطلبان، برای جلوگیری از کمبود وقت، ترتیب پاسخگویی به سؤالات را عوض می‌کنند؛ یعنی گمان می‌کنند که مثلاً درس شیمی را بهتر می‌توانند پاسخ بدهند؛ پس ابتدا به سراغ شیمی می‌‌روند و بعد به سراغ درس دیگر. این روش، اشتباه است؛ چون تنظیم سؤالات در آزمون، کاملاً سنجیده و حساب شده است. روش مناسب این است که سؤالات را به همان نحوی که در دفترچه تنظیم شده است، پاسخ دهید. بسیاری از دانش آموزان در جلسه آزمون سراسری، حتی اگر ساعت هم داشته باشند، نمی‌توانند وقت هر درس را تنظیم کنند. برای تنظیم وقت جلسه کنکور بهتر است که چند روز قبل از کنکور، بر مبنای زمانی که سازمان سنجش برای سؤالات هر درس اعلام می‌نماید، جدولی ترتیب دهید و زمان‌ها را قبل از شروع آزمون، روی برگه‌ای یادداشت کنید؛ به این ترتیب در هر لحظه می‌توانید موقعیت خود را ارزیابی کنید. داوطلبان باید اولاً هنگام تحویل گرفتن دفترچه آزمون به تمام سؤالات توجه نکنند؛ زیرا انجام این کار، آنان را دچار اضطراب می کند.
دوم اینکه با توجه به زمان آزمون، از یک سو از عجله بیش از حد بپرهیزند، و از سوی دیگر، وقت زیادی را صرف سؤالی نکنند که توان پاسخگویی به آن را ندارند؛ بلکه باید این سؤالات را علامت زده و به سراغ سؤالات بعدی بروند و در پایان، در صورت اضافه آوردن زمان، روی این سؤالات فکر کنند؛ زیرا در این صورت، علاوه بر بالا رفتن اعتماد داوطلب به خاطر پاسخگویی به بیشتر سؤالات، فکرش بهتر کار می کند و می تواند روی سؤالاتی که  به آنها پاسخ نداده است، تمرکز بیشتری داشته باشد و چه بسا به بسیاری از آنها پاسخ دهد.
بهتر است که داوطلبان، هیچ درسی را کنار نگذارند و همچنین تست‌ایی را که بین سه گزینه مشکوک هستند با علامت منفی مشخص کرده و از آنها رد شوند؛ اما اگر بین دو گزینه احتمال صحیح بودن را می‌دهند و می‌دانند که یکی از آنها درست است، حتماً یکی را پاسخ بدهند. از آنجا که معمولاً اولین پاسخی که به ذهن داوطلبان می‌رسد، پاسخ صحیح است، توصیه می‌شود که داوطلبان، سؤالاتی را که در دفعه اول با اطمینان پاسخ داده‌اند، در دفعه‌های بعد نخوانند.
داوطلبان گرامی! شما تلاش خود را کرده‌اید؛ پس با آرامش خاطر و توکل بر خداوند، با رعایت نکاتی که ذکر شد، در جلسه آزمون شرکت کنید و به یاد داشته باشید که خدا بهترین پشتیبان شماست. ما هم برای موفقیت شما دعا می کنیم.
ابتدا هر سؤال را مطالعه نمایید، هیچ درسی را کنار نگذارید و در هر درس به دنبال سؤال‌هایی بگردید که جواب آنها را می‌دانید. اگر در یک درس فقط سه یا چهار سؤال را پیدا کردید که می‌توانستید به آنها جواب دهید، امیدوار باشید.‌ هرگز فکر نکنید که می‌توانید تمام سؤالات یک درس را جواب دهید و اگر قصد جوابگویی تمام سؤالات را داشته باشید، با دیدن چند سؤال وقت گیر و ابتکاری، مضطرب وآشفته خواهید شد. از همین حالا خود را آماده کنید که ممکن است به چند سؤال متوالی پاسخ ندهید. اگر پاسخ و حل تست را می‌دانید، به آن سؤال پاسخ دهید، ولی اگر حل سؤال از حد متعارف تست، وقت گیرتر است، آن را با یک ضربدرمشخص کنید و اگر سؤال برایتان مشکل است به طور قاطع آن را کنار بگذارید و با یک علامت منفی، آن را مشخص کنید. به این ترتیب، شما یک بار سؤالات را تا پایان مطالعه کرده و پاسخ سؤال‌های ساده‌تر را داده‌اید.حتی اگر سؤالات مشکل از همان سؤال اوّل شروع شد، نگران نباشید؛ چون سؤالات براساس فصول کتاب تنظیم شده اند و در ادامه، حتما سؤالات ساده تری وجود دارد که براحتی می‌توانید از عهده آنها برآیید.
پس از یک بار پاسخگویی، به ساعت نگاه کنید؛ اگر زمان دارید، به سراغ سؤال‌هایی بروید که با علامت ضربدرمشخص کرده‌اید و آنها را حل کنید. به محض اتمام زمان پیشنهادی برای درس مورد نظر، آن را رها کرده و به سراغ درس بعدی بروید. اگر هنوز سؤال‌هایی مانده که می‌توانید آنها را حل کنید، نگران نباشید. با اطمینان تست‌های آن درس را رها کرده و به مبحث بعدی بپردازید؛ زیرادر این صورت، شما با وقتی که می‌توانستید صرف یک یا دو تست وقت گیر نمایید، می‌توانید چهار یا پنج تست دیگر را پاسخ دهید. به مباحثی که فرصت نکرده‌اید، خوب بخوانید، فکر نکنید. این فقط مشکل شما نیست و بسیاری از داوطلبان، مانند شما مباحثی را نخوانده باقی گذاشته‌اند.‌ فقط به این فکر کنید که‌ آموخته‌هایتان را با آرامش روی پاسخنامه منعکس کنید.
تمام صفحات دفترچه سؤالات را بخوبی بررسی کنید و مراقب باشید که بعضی از صفحات یا بعضی از سؤالات را فراموش نکرده باشید. کلمه‌ای را از سؤال حذف نکنید؛ مثلا کلماتی از قبیل «معمولاً» یا «تاحدی» را که در جمله است، نادیده نگیرید؛ به علاوه، چیزی به سؤال اضافه نکنید. همیشه سؤال را جواب دهید؛ نه جنبه‌های دیگری را که خودتان در ذهنتان پرورانده‌اید.بهتر است که زیر کلماتی چون: «معمولاً»، «گاهی» یا «همیشه» را خط بکشید و در پاسخ دادن به اصل سؤال، به آنها توجه داشته باشید. این نوع کلمات در امتحانات چند جوابی اهمیت خاصی دارد.
در عین سرعت داشتن در پاسخگویی، از شتاب زدگی بپرهیزید و خونسردی خود را حفظ کنید. اگر جوابی در اولین لحظه، مبهم به نظرتان می‌رسد، چند لحظه، وقت صرف آن کرده و سپس با استفاده از معلومات کلی خود بکوشید تا جواب درست را از میان آن استخراج کنید.همان طور که قبلاً اشاره شد، اگر باز هم رفع ابهام نشد، آن سؤال را علامت زده و موقتاً رها کنید؛ چون ضمن پاسخ دادن به دیگر سؤالات، نکات تازه ای به یادتان خواهد آمد و پس از رجوع به پاسخ متوجه خواهید شد که نکات تازه ای می‌دانید و آن گاه جواب دادن به آن برایتان آسان خواهد بود.
پاسخنامه‌‌های سازمان سنجش به صورت ده تایی دسته بندی شده است؛ بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه، در پایان هر ده تست، شماره سؤال را با شماره‌هایی که در پاسخنامه علامت زده اید، مقایسه کنید تا اگر اشتباهی رخ داده باشد، با تصحیح ده تست آخر، آن را رفع کنید.‌
هرگز سؤالات را در دفترچه جواب ندهید تا بعداً آن را به پاسخنامه منتقل کنید. این روش بسیار خطرناک است و ممکن است وقت تمام شود و شما فرصت نکنید که جواب‌ها را به پاسخنامه انتقال دهید. پس از پایان آزمون سراسری، با توکل به خدا و تلقین مثبتی که به خود و جهان پیرامونتان می‌دهید، اطمینان داشته باشید که نتیجه زحمات خود را دریافت خواهید کرد؛ پس دیگر به نتیجه کنکور فکر نکنید و سعی کنید که پس از آزمون، مدتی استراحت کنید؛ مطمین باشید که بهترین‌ها برای شما رقم خواهد خورد.
* هفته نامه پیک سنجش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.