7 نکته

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

هفت نکته درباره تکميل ظرفيت پذيرش با سوابق تحصيلي پيام‌نور


همان گونه کهداوطلبان گرامي اطلاع دارند، ثبت‌نام در مرحله تکميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ در مراکز و واحدهاي…