نتایج در این بخش نمایش داده می شود

1370

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

خرید خدمت سربازی متولدین ۷۰ تا ۷۸


از آنجا که مدت خدمت سربازی ۲ سال است و با توجه به طولانی بودن مدت خدمت سربازی اکثر مشمولین خدمت سربازی به دنبال خرید خدمت سربازی…