کلید تصمیم گیری

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

تصمیم گیری صحیح به جای تصمیم کبری!


تصمیم‌گیری درست اهمیت بسیاری در نزیک شدن به موفقیت دارد. در این مقاله با معرفی ۷ مرحله سعی بر آن است تا راه درست تصمیم‌گیری را بیان…

صفحه نخست

کلید یک تصمیم‌گیری موفق


افراد برای مواجهه با مسائل زندگی و اتخاذ تصمیم‌های اساسی نیازمند مهارت‌ها و صلاحیت‌های تفکر انتقادی هستند. برای اینکه فرد بتواند تصمیم مهمی در زندگی بگیرد، می‌بایست…