چند روز پر اهمیت

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

این چند روز پراهمیت!


همه داوطلبان عزیز و خانواده‌های گرامی اطلاع دارند که روزهای پایانی خرداد و آغازین روزهای تیرماه، روزهای امتحانات و آزمون‌های خاص است؛ از یک طرف، هفته گذشته…