پیش به جلو با قانون 10، 10، 10

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

پیش به جلو با قانون ۱۰، ۱۰، ۱۰


برنامه ات را بررسی می‌کنی. امروز باید ریاضی، زبان و شیمی بخوانی. تصمیم می‌گیری که با ریاضی شروع کنی. کتاب، دفتر ، مداد و…خوب مشخص است دیگر….

دسته‌بندی نشده

پیش به جلو با قانون ۱۰، ۱۰، ۱۰


 برنامه ات را بررسی می‌کنی. امروز باید ریاضی، زبان و شیمی  بخوانی. تصمیم می‌گیری که با ریاضی شروع کنی. کتاب، دفتر ، مداد و…خوب مشخص است دیگر….