پزشکی را با چی عوض می کنی

1مطلب موجود می باشد.
ابزارهای آموزشی

پزشکی را با چی عوض می کنی+ فیلم


در تقویم ایران اول شهریورماه، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا روز پزشک نامیده شده است، در واقع روز پزشک فرصتی برای سیاستگذاران و مدیران عرصه آموزش پزشکی…