پدیرش دانشجو

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

آگهی پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین


دانشگاه علوم انتظامی امین در نظر دارد از فارغ التحصیلان رشته های نظری و محصلین سال دوازدهم نظام جدید(افسر محصل سال ۱۳۹۸) ثبت نام به عمل آورد….