ويرايش

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

ويرايش يادداشت هاي درسي


۱-   دلايل خوبي براي سازماندهي و بازنگري هر چه سريعتر يادداشتهايتان پس از سخنراني وجود دارد:الف) تا زماني كه موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و…