وضعیت پاسخگویی

2مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

نحوة پاسخگويي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در آزمون سراسري ۱۳۹۶


در آزمون سراسري سال ۱۳۹۶، ۱۳۷ هزار و ۶۵۲ داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در جلسه آزمون حضور داشتند که از اين ميان، ۱۰۹ هزار…

صفحه نخست

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶


در سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۱۸ هزار و ۱۴۹ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس…