ورزشی

1مطلب موجود می باشد.
ابزارهای آموزشی

لغات زبان انگلیسی کنکور با ترجمه فارسی


این نرم افزار شامل همه لغات زبان انگلیسی از اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی (به تفکیک پایه) همراه با ترجمه فارسی بوده و برای دانش آموزان و…