همراه با شما

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

همراه با شما تا‌ آزمون‌ سراسري‌ (۴)


در ادامة نکاتي که رعايت آنها از سوي داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۷ لازم به نظر مي‌رسد، و از آنجا که مهلت ثبت‌نام اين آزمون تا پايان‌…