هفت قانون

1مطلب موجود می باشد.
دروس عمومی

هفت قانون طلایی یادگیری زبان انگلیسی …


هفت قانون طلایی یادگیری زبان انگلیسی … قانون اول: همیشه در پی یادگیری اصطلاحات (عبارات) باشید و نه تک‌لغت‌ها هرگز کلمات را به صورت جداگانه و منفرد…