هرم یادگیری

1مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

هرم یادگیری چیست؟


آیا تا به حال خود را با سایر افراد در زمینه یادگیری مطالب مقایسه کرده اید؟ شیوه های یادگیری افراد با یکدیگر متفاوت است و البته روش…