نيم سال دوم

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

کارگاه آموزشي: نيم سال دوم تحصيلي ، شروعي پر قدرت


اگر دچار تنبلي شده ايد … اگر انگيزه كافي براي ادامه تحصيل نداريد … اگر در اجراي برنامه ريزي هاي خود دچار مشكل شده ايد … اگر…