نيمه متمركز

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جزئیات گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور ۹۸ اعلام شد


 اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص دانشگاه های شهید مطهری، شاهد، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، صداو سیما، علوم پزشکی بقیه…