نتیجه موفق

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

رمز یادگیری سریع تر


کوتاه کردن منحنی یادگیری مبحثی ست که سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است و این راهکار، اصول اساسی یادگیری سریع تر را شامل می شود. کوتاه…