نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معرفی

1مطلب موجود می باشد.
معرفی دانشگاه ها

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۱۸ مردم و بزرگان اصفهان مکرراً از مسؤلین استان من‌جمله استاندار (امیر نصرت اسکندری) درخواست می‌نمودند که این خطه همانند شهرهای…