نتایج در این بخش نمایش داده می شود

معرفي رشته فيزيوتراپي

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

معرفي رشته فيزيوتراپي


فيزيوتراپي يکي از رشته هاي توانبخشي است و توانبخشي مجموعه اقداماتي است که براي يک فرد معلول يا بيمار انجام مي دهد. تا تشخيص بتواند از نظر…