نتایج در این بخش نمایش داده می شود

قدرت تلقين

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

قدرت باورنكردني تلقين


تلقين واقــــعا مفيد است و قدرت غيرقابل تصوري دارد‎ هر آنچه هستيم، همان است كه انديشيده ايم. ذهن همه چيز است. هرآنچه را باور كنيم، همان ميشويم….