نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ضرب آهنگ کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

سکته در ضرب‌آهنگ فرایند کنکور/ تغییرات داوطلبان را سرگردان کرد


در حالی که برای قبولی در کنکور به برنامه ریزی حداقل ۳ ساله نیاز است، تعدد مصوبات و قوانین و واکنش سیاسیون به موضوع کنکور، سکته ای…