نتایج در این بخش نمایش داده می شود

روشی برای گوش کردن و مطالعة مؤثر

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روشی برای گوش کردن و مطالعة مؤثر


شما چهار بار سریعتر از سخنان یک سخنران می توانید فکر کنید.برای گوش دادن مؤثر باید نیرو صرف کنید برای جبران سرعت ارائه مطالب, شما باید به…