نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رشته زیست شناسی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش علوم سلولی مولکولی


معرفی: مهمترین‌ مولکول‌هایی‌ که‌ در حیات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA,DNA و پروتئین‌ها می‌باشند. DNA مرکز ذخیره‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان‌های‌ سلول‌، RNA وظیفه‌ انتقال‌ این‌ فرمان‌ها و…