نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دعا

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اگر با دشواري هاي زندگي دست به گريباني: نيايش راه رهايي است


هر گاه تحمل زندگي برايت دشوار شد و حس کردي که نمي­تواني ادامه دهي، هر گاه فکر کردي که تاب برداشتن يک قدم ديگر را نداري، دست…