نتایج در این بخش نمایش داده می شود

درصد آور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

نکات جمع بندی درصدآور تجربی


شیمی-الکتروشیمی: نکته۱ : بطور کلی هرماده ای که کاهش یابد آن را اکسنده یاکاهیده شده می نامند .وماده ی اکسایش یافته راکاهنده ویا اکسید شده می نامند…