نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه علمي كاربردي

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

شرایط استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه جامع علمی کاربردی


شرایط استفاده از سهميه رزمندگان در دانشگاه جامع علمی کاربردی رزمندگانی كه براساس ماده ۱ و تبصرههای چهارگانه ماده مذكور در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان…