نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خودآگاهي

1مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

مهارتی به نام خودآگاهی


با خودآگاهی  شناخت بهتری از توانمندیها، نقاط ضعف و احساسات خود بدست می آوریم و می توانیم در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و پررنگ کردن توانمندیها…