نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خواب ناکافی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

خواب ناکافی، احساسات را به هم می‌ریزد


خــواب حالتــی برگشــت‌­پذیر اســت کــه بــا ســکون، بی­‌حرکتـی نسـبی و افزایـش در آسـتانه پاسـخ بـه تحریـکات محیطــی نســبت بــه حالــت بیــداری مشــخص می­‌شود. نتایج یک پژوهش نشان…