نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تکمیل

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی


نکمیل ظرفیت دکتری سراسری ۹۶ در رشته روانشناسی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های…