تخلفات علمی

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

بررسی تخلفات علمی در کشور به کجا رسید؟


تقلب علمی به عنوان یک دغدغه در حوزه علمی کشور است و باید در سطح ملی به آن پرداخته و تقاضا برای اخذ مدرک در کشور شکل…