بورس تحصیلی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شرایط تحصیل پزشکی در فرانسه


مقررات دوره های پزشکی ، دندانپزشکی وداروسازی براساس متون تدوین شده توسط وزارت بهداشت ووزارت آموزش هستند. درپایان سال اول برای هر دانشگاه ظرفیت پذیرش مشخص می…