به یاد سپاری

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

حافظه و به ياد سپاري


۱۱ ـ اگر مايليد مطالبي را به خاطر بسپاريد، لازم است که از فرآيند کامل: تاثر، تداعي و تکرار پيروي کنيد؛ مثلاً اگر نام شخصي را که…