به خاطر سپزدن

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

فوت و فن های به خاطر سپردن مطالب برای دانش آموزان


مطالعه شب امتحان که در بین دانش‌آموز‌ان رواج بسیاری دارد، حکایت از عدم استفاده درست از حافظه و روش‌های به‌خاطرسپاری است؛ بار‌ها در جلسات امتحان به یاد…