بهداشت عمومی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

تراز قبولی بهداشت عمومی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی


” آخرین تراز قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد در کنکور ۹۵ – ۹۶ با سهمیه عادی ۶۰۷۱ بوده است “ تراز آخرین نفر قبولی بهداشت عمومی…