اوقات فراقت

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اوقات فراغت، ارزشمند است


همة ما، غير از زماني که صرف فعاليت روزانه مي‌کنيم، اوقاتي داريم که اصطلاحاً به آن ‍«اوقات فراغت» يا «زمان بيکاري» مي‌گويند. البته منظور از اوقات فراغت،…