نتایج در این بخش نمایش داده می شود

انرژی اتمی

2مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

شرایط پذیرش امریه خدمت سربازی سازمان انرژی اتمی ایران


سازمان انرژی اتمی ایران از دیگر ارگان هایی میباشد که سرباز امریه میپذیرد در واقع سازمان انرژی اتمی کشور، از میان دانشجویان نخبه پسر دانشجوی دانشگاه تهران…

صفحه نخست

شرایط پذیرش امریه خدمت سربازی سازمان انرژی اتمی ایران


سازمان انرژی اتمی ایران از دیگر ارگان هایی میباشد که سرباز امریه میپذیرد در واقع سازمان انرژی اتمی کشور، از میان دانشجویان نخبه پسر دانشجوی دانشگاه تهران…