افکار منفی

2مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

زمان را به زانو درآور!


صدایش پشت تلفن کاملاً می‌لرزید. گویا موضوع مهمی، خیلی نگرانش کرده بود. آرام و غمگین گفت: “می‌دانید که من دانش‌آموز متوسطی هستم. امسال قصد نداشتم برای کنکور…

دسته‌بندی نشده

در افکار منفی دست و پا نزنید!


استادی در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب را به دست گرفت و آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر…