افکارمنفی

1مطلب موجود می باشد.
مقالات روانشناسی

با افکار منفي مقابله کنيد


زهره در گوشه‌اي نشسته بود؛ با اينکه از چند ماه مانده به کنکور تلاش کرده و بخوبي درس خوانده بود، اما امروز وقتي که در آزمون آزمايشي…