اسلام

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

رشته‌های گروه هنر


رشته کتابت و نگارگری در ۴ گرایش پذیرش دانشجو دارد که به شرح ذیل است سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته نگارگری : تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد دروس…